About Us

About Us (เกี่ยวกับเรา)

ยินดีต้อนรับสู่ Web Site วิทยากร.net เว็บไซต์ที่รวบรวมวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมไว้หลากหลายมากที่สุด เพื่อให้ท่านได้ค้นหาและเรียนรู้เพื่อการศึกษา, การฝึกอบรมพัฒนา, การต่อยอดทางการศึกษา, การต่อยอดทางธุรกิจ โดยส่งผ่านองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ท่านสามารถก้าวผ่านศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านการทำงานและการพัฒนาตนเอง

โดย วิทยากร.net ของเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับทุกสถาบันฝึก อบรมโดยไม่แบ่งค่าย และเป็น   ตัวกลางและเชื่อมประสานงานกับสถาบันการศึกษา, มหาวิทยาลัย, บริษัท, องค์กรและสถาบันฝึกอบรม ในการให้คำปรึกษาในการจัดหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรด้านการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไป, พนักงานบริษัท, ข้าราชการ ไม่ว่าจะในแง่ของการศึกษาต่อเนื่องหรือการฝึกอบรมพัฒนาในสายงานหรือสายอาชีพต่าง ๆ ให้กับทุกท่าน

นโยบาย

เป็นสื่อกลางในการรวบรวมหลักสูตร เพื่อการค้นหา, การศึกษา, การพัฒนา, โดยเน้นทางด้านคุณภาพ ความสะดวก ความรวดเร็ว ในการค้นหาและดำเนินการจัดการด้านหลักสูตร การฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

Vision

เป็นศูนย์รวมหลักสูตรและองค์ความรู้ด้าน เพื่อช่วยในการยกระดับการเรียนรู้ ให้กับทุกบุคลากรและทุกระดับชั้นขององค์กรต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการแข่งขันด้านการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Mission

พันธะกิจของวิทยากร.net มีพันธะกิจในการรวบรวมหลักสูตรเพื่อการค้นหาด้วยความมุ่งมั่น เพื่อความเป้นหนึ่งที่จะให้บริการแก่ทุกบุคลากรทุกองค์กร ในการได้รับการบริการด้านหลักสูตรในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

Core Competency

 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning)
 • ความละเอียดรอบคอบ (Circumspection Relate)
 • ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility of duty)
 • การบริการ (Service Mind)
 • ความซื่อสัตย์ (Honesty)


Core Value  (ปรัชญาองค์กร)

 • การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
 • การคิดสิ่งใหม่ (Creative and Innovative)
 • การทำงานเชิงรุก (Proactive)
 • คุณภาพ (Quality)
 • การทำงานเป็นทีม (Teamwork)


Course Training

หลักสูตร Competency คือ การที่วิทยากร.net เน้นนโยบายการบริการด้านองค์ความรู้เชิงรุก อย่างมีสมรรถนะแห่งประสิทธิภาพและการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงให้กับหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้กับทุกหลักสูตร ทุกการเรียนรู้ ทุกระดับการศึกษาและการฝึกอบรมพัฒนามีความประสบผลสำเร็จของการเรียนรู้และการพัฒนาฝึกอบรมเชิงรุก

Consult Competency Training

ให้คำปรึกษาและวางระบบ Competency ระบบ KPI ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) ระบบงานฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Training & Human Resources Development) ระบบการพัฒนาองค์กร ให้กับทุกองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน

สถาบันฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ สามารถเป็นสมาชิกได้โดยไม่จำกัดค่ายเพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถใช้บริการต่าง ๆ ในด้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรฝึกอบรม รวมถึง การเป็นสื่อกลางเชื่อมประสานงานกับสถาบันการศึกษา, มหาวิทยาลัย, บริษัท, องค์กรและสถาบันฝึกอบรม ในการให้คำปรึกษาในการจัดหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรด้านการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไป, พนักงานบริษัท, ข้าราชการ ไม่ว่าจะในแง่ของการศึกษาต่อเนื่องหรือการฝึกอบรมพัฒนาในสายงานหรือสายอาชีพต่าง ๆ ให้กับทุกท่าน

 

ด้วยความปรารถนาดี

www.วิทยากร.net

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584