หลักสูตร competency - หลักสูตร competency development

 

หลักสูตร Competency Development

คำอธิบายหลักสูตร

Competency Development คือ หลักสูตรการอบรมด้านระบบ Competency เพื่อให้องค์ความรู้ด้านระบบในแบบทุกมิติ ซึ่งจะทำให้เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือช่วยต่างๆ ในการพัฒนาบุคลกร เช่น ความรู้, ทักษะ, คุณลักษณะ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ รวมถึง การกำหนด Core Competency, Functional Competency, การกำหนด Managerial Competency และ Competency ประเภทต่างๆ อีกทั้ง ยังให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ Competency Dictionary เพื่อให้สามารถเขียน ระบุ พฤติกรรมหลักของ Competency ในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrd, Competency base interview, Competency management, Teamwork, Personality Development, Train The Trainer, Coaching skill, Sale skill, Service Mind, Leadershipservice excellence, and course etc.

 

 

Course

หลักสูตร Competency Development

COMPETENCY DEVELOPMENT

Competency Development หมายถึง หลักสูตรการอบรมระบบ Competency เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณลักษณะ สมรรถนะ ความสามารถ ที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ให้สามารถผลักดันปัจเจกบุคคลสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่รับผิดชอบ โดยมีองค์ประกอบ คือ ความรู้, ทักษะ, คุณลักษณะ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบคน พัฒนาระบบงาน ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาและดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับ เพราะทำให้มองเห็นถึงลำดับของ Competency ที่ไล่ระดับจากพื้นฐานไปถึงระดับที่สูงขึ้นตามระบบสมรรถนะ Competency ทำให้โดนใจผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการ หัวหน้างาน เนื่องจาก สามารถทำให้ผู้บริหารมองเห็นการพัฒนาคนในองค์กรในแต่ละตำแหน่งอย่างเป็นรูปธรรมและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน บริหารคน ได้อย่างประสบผลสัมฤทธิ์

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

HR, HRM, HRD และผู้ทำงานด้านบริหารบุคลากร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์การ, เจ้าหน้าที่, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ, ผู้สนใจทั่วไป, Supervisor, Manager, Director

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • แนวคิดและความหมายของ Competency
 • ความหมาย และการกำหนด Core Competency
 • ทำไมต้องเลือกมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
 • องค์ประกอบของ Competency
 • ประเภทและระดับของ Competency
 • ประเภทและวิธีการในการจัดทำ Competency
 • ประโยชน์ของ Competency
 • การนำ Competency มาประยุกต์ใช้ในงานบริหารและงานพัฒนาบุคลากร
 • การกำหนด Functional Competency
 • การกำหนด Managerial Competency, Functional/Technical /Job Competency และข้อควรระวัง
 • การหา Competency จากตำแหน่งงาน
 • การนำ  Competency  ไปใช้งานจริงได้อย่างไร
 • ขั้นตอนการกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development Model)
 • การหาช่องว่างพฤติกรรมหลักตาม Competency ในแต่ละตำแหน่งงาน (Gap)
 • การจัดทำ Competency Dictionary การเขียนคำนิยาม และคำอธิบายพฤติกรรมระดับที่คาดหวัง
 • Competency Dictionary ที่ดีและเหมาะสม
 • หลุมพรางที่มักเข้าใจผิดเกียวกับ Competency Dictionary และข้อควรระวัง
 • แบบฟอร์มที่ใช้ในระบบ Competency

 

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎี
 • Work Shop (ภาคปฏิบัติ)
 • Case Study (กรณีศึกษา)

 

 

 

 

 

 

 

 

25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยาย

    2. Work Shop (ภาคปฏิบัติ)

    3. Case Study (กรณีศึกษา)

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

วันจันทร์-อังคารที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ตารางอบรมปี 2563

เดือนมีนาคม     :วันจันทร์-อังคารที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2563

เดือนพฤษภาคม : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 5,700 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            5,700

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584