หลักสูตร competency

 

หลักสูตร competency

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร Competency คือ การให้องค์ความรู้ด้าน Competency Based เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานได้อย่างชัดเจนทั้งระบบคน ระบบงาน ทำให้เกิดสมรรถนะและความสามารถที่ก้าวสูงขั้นเป็นลำดับตามระบบสมรรถนะ Competency

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrd, Competency base interview, Competency management, Teamwork, Personality Development, Train The Trainer, Coaching skill, Sale skill, Service Mind, Leadershipservice excellence, and course etc.

 

 

 

Course

หลักสูตร Competency (การพัฒนาบุคคลากร ด้วยระบบ competency)

COMPETENCY

competency เป็นคอร์สอบรมสำหรับองค์กร บุคลากรและฝ่าย/แผนกที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในด้วยระบบ Competency หรือสมรรถนะ ซึ่งจะให้องค์ความรู้และในการพัฒนาคนให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ  (Superior  Employees) โดยให้เกิดความเข้าใจในองค์ประกอบของ Competency คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Attitudes) อุปนิสัย (Trait) การรับรู้ตนเอง (Self image) และแรงจูงใจ (Motive) โดยในหลักสูตรจะทำให้เข้าใจวิธีการพัฒนาพนักงานและระบบได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยทางการบริหารที่หลายๆ องค์กรนำไปใช้อย่างประสบผลสัมฤทธิ์และประสบความสำเร็จตรงตามนโยบายและโดนใจผู้บริหาร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

HR, HRM, HRD และผู้ทำงานด้านบริหารบุคลากร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์การ, เจ้าหน้าที่, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ, ผู้สนใจทั่วไป, Supervisor, Manager, Director

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • Competency คือ ?
 • กรอบแนวคิดของ Competency
 • ความหมายของสมรรถนะ Competency
 • ทำไมต้องเลือกมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
 • องค์ประกอบของระบบสมรรถนะ Competency
 • ประเภทของสมรรถนะ Competency
 • ระดับของ Competency
 • ประโยชน์ของระบบสมรรถนะ
 • คุณลักษณะพื้นฐานที่ต้องการ
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ขั้นตอนการกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Model)
 • สมรรถนะในการทำงาน
 • ขั้นตอนการกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ
  บทบาทของผู้บริหารในการนำระบบสมรรถนะมาใช้
 • การกำหนด Competency แบบต่างๆ
 • ความรู้เกี่ยวกับ Competency Dictionary
 • การนำ  Competency  ไปใช้งานจริงได้อย่างไร
 • การใช้แบบฟอร์มประเภทต่างๆ ในระบบ Competency
 • การประเมินสมรรถนะ Competency

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎี
 • Work Shop (ภาคปฏิบัติ)
 • Case Study (กรณีศึกษา)

 

 

 

 

 

 

 

25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน (ภาคทฤษฎี, Case Study (กรณีศึกษา))

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยาย

    2. Work Shop (ภาคปฏิบัติ)

    3. Case Study (กรณีศึกษา)

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 3,500 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            3,500

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือ ทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 


 

หลักสูตร Competency Development

คำอธิบายหลักสูตร

Competency Development คือ หลักสูตรการอบรมด้านระบบ Competency เพื่อให้องค์ความรู้ด้านระบบในแบบทุกมิติ ซึ่งจะทำให้เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือช่วยต่างๆ ในการพัฒนาบุคลกร เช่น ความรู้, ทักษะ, คุณลักษณะ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ รวมถึง การกำหนด Core Competency, Functional Competency, การกำหนด Managerial Competency และ Competency ประเภทต่างๆ อีกทั้ง ยังให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ Competency Dictionary เพื่อให้สามารถเขียน ระบุ พฤติกรรมหลักของ Competency ในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrd, Competency base interview, Competency management, Teamwork, Personality Development, Train The Trainer, Coaching skill, Sale skill, Service Mind, Leadershipservice excellence, and course etc.

 

 

Course

หลักสูตร Competency Development

COMPETENCY DEVELOPMENT

Competency Development หมายถึง หลักสูตรการอบรมระบบ Competency เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณลักษณะ สมรรถนะ ความสามารถ ที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ให้สามารถผลักดันปัจเจกบุคคลสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดในงานที่รับผิดชอบ โดยมีองค์ประกอบ คือ ความรู้, ทักษะ, คุณลักษณะ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบคน พัฒนาระบบงาน ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาและดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับ เพราะทำให้มองเห็นถึงลำดับของ Competency ที่ไล่ระดับจากพื้นฐานไปถึงระดับที่สูงขึ้นตามระบบสมรรถนะ Competency ทำให้โดนใจผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการ หัวหน้างาน เนื่องจาก สามารถทำให้ผู้บริหารมองเห็นการพัฒนาคนในองค์กรในแต่ละตำแหน่งอย่างเป็นรูปธรรมและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน บริหารคน ได้อย่างประสบผลสัมฤทธิ์

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

HR, HRM, HRD และผู้ทำงานด้านบริหารบุคลากร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์การ, เจ้าหน้าที่, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ, ผู้สนใจทั่วไป, Supervisor, Manager, Director

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • แนวคิดและความหมายของ Competency
 • ความหมาย และการกำหนด Core Competency
 • ทำไมต้องเลือกมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
 • องค์ประกอบของ Competency
 • ประเภทและระดับของ Competency
 • ประเภทและวิธีการในการจัดทำ Competency
 • ประโยชน์ของ Competency
 • การนำ Competency มาประยุกต์ใช้ในงานบริหารและงานพัฒนาบุคลากร
 • การกำหนด Functional Competency
 • การกำหนด Managerial Competency, Functional/Technical /Job Competency และข้อควรระวัง
 • การหา Competency จากตำแหน่งงาน
 • การนำ  Competency  ไปใช้งานจริงได้อย่างไร
 • ขั้นตอนการกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development Model)
 • การหาช่องว่างพฤติกรรมหลักตาม Competency ในแต่ละตำแหน่งงาน (Gap)
 • การจัดทำ Competency Dictionary การเขียนคำนิยาม และคำอธิบายพฤติกรรมระดับที่คาดหวัง
 • Competency Dictionary ที่ดีและเหมาะสม
 • หลุมพรางที่มักเข้าใจผิดเกียวกับ Competency Dictionary และข้อควรระวัง
 • แบบฟอร์มที่ใช้ในระบบ Competency

 

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎี
 • Work Shop (ภาคปฏิบัติ)
 • Case Study (กรณีศึกษา)

 

 

 

 

 

 

 

 

25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยาย

    2. Work Shop (ภาคปฏิบัติ)

    3. Case Study (กรณีศึกษา)

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

เดือนกรกฎาคม : วันอังคาร-พุธที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 5,700 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            5,700

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584