rencontre rencontre de femmes agées site rencontre arabe montreal rencontre la femme site de rencontres versailles femme veuve cherche veuf chatroulette francais rencontres au hasard historique rencontre maroc algerie cherche je cherche un homme tunisien exemple message original site de rencontre rencontre filles diego suarez liste des escort trans site de rencontre pour mineur france site de rencontre amicale luxembourg kto site rencontre smeeters rencontre au tel 01 femme site rencontre femme cherche femme nancy escort trans cash rencontre serieuse gratuite paris site de rencontre algerie gratuit site de rencontre gratuit a nice magasin hatsan rencontre femme cherche homme 45 ans site de rencontre voyage cherche femme pour sortir ce soir site de она ищет его в киеве знакомства инвалиды знакомства

วิทยากร หมายถึง

วิทยากร หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะวิทยาที่ตนเองมีความรู้ความชำนาญในแขนงนั้นๆ (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

ความหมายของวิทยากร

วิทยากร ภาษาอังกฤษ มาจากคำว่า Expert แปลว่า ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาของตน แต่สำหรับในงานฝึกอบรมของไทยจะใช้คำว่า Trainer หมายถึง วิทยากร

วิทยากร (Trainer) จึงหมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ในองค์ความรู้ที่ตนเองชำนาญเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) และทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อการนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

ความหมายของวิทยากรฝึกอบรม

วิทยากรฝึกอบรม (Trainer) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนเองมีความชำนาญ ให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) และทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

การเป็นวิทยากรที่ดี

การเป็นวิทยากรที่ดี มีหลักในการที่ปฏิบัติเพื่อก้าวสู่การเป็นวิทยากรที่ดีและเป็นมืออาชีพ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้ฟังหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

 1. มีความรู้ ความสามารถ ในหัวข้อที่ตนเองบรรยายเป็นอย่างดี
 2. มีการเตรียมตัวที่ดี
 3. มีหลักการที่ดี
 4. มีเทคนิการบรรยายที่ดี
 5. มีเทคนิคการถ่ายทอดที่ดี
 6. มีบุคลิกภาพที่ดี
 7. มีความยิ้มแย้มแจ่มใส
 8. มีการควบคุมอารมณ์ที่ดี
 9. มีความอดทน
 10. มีเหตุผล
 11. มีอารมณ์ขัน
 12. มีจรรยาบรรณในอาชีพวิทยากร
 • (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

วิทยากรบรรยายพิเศษ, วิทยากรบรรยายเรื่องสุขภาพ, วิทยากรบรรยายธรรม, วิทยากร บรรยายสนุก, วิทยากร บรรยายพิเศษ

หลักสูตรฝึกอบรม

 1. หลักสูตร Service Mind
 2. หลักสูตร coaching skill
 3. หลักสูตร sale skill
 4. หลักสูตร competency
 5. หลักสูตร sales management
 6. อบรมการพูด
 7. อบรมการขาย
 8. หลักสูตรการขาย
 9. หลักการปิดการขาย
 10. เทคนิคการปิดการขาย
 11. การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย
 12. การบริหารการขาย
 13. อบรมกรรมฐาน
 14. อบรมกรรมฐาน 40
 15. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
 16. อบรมสมาธิ
 17. กรรมฐาน 40
 18. วิปัสสนากรรมฐาน
 19. สมถกรรมฐาน
 20. หาหลักสูตรฝึกอบรม
 21. หาวิทยากรฝึกอบรม

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584