กรรมฐาน 40

กรรมฐาน 40 (Meditation 40)

คำอธิบายหลักสูตร

กรรมฐาน 40 เป็นการอบรมสมาธิเพื่อนำไปใช้ในชีวิตการทำงานใน OFFICE ทั้งในบริษัท หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป โดยอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญในการกรรมฐาน 40 ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจในสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน การใช้สมาธิเพื่อก่อให้พลังความคิด พลังกาย พลังใจ ช่วยให้ท่านฝึกจิตให้สงบและมีความสุขในชีวิตการทำงาน ดั่งคำกล่าวว่า จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้ อันจะส่งผลดีกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตด้วยพลังที่แฝงอยู่ภายในจิตและพลังของใจ ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกด้วยวิธีการที่ง่าย ๆ

 

การฝึกจิต เป็นความดี

จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ (พุทธสุภาษิต)

Course

หลักสูตรกรรมฐาน 40 (Meditation 40)

Meditation

กรรมฐาน เป็นการฝึกสมาธิโดยหลักของสมถะกรรมฐาน ซึ่งโดยทั่วไปส่วนคนจะทราบเพียงว่ากรรมฐานมี 1-2 อย่าง แต่ไม่ทราบว่ากรรมฐานมี 40 แบบ ที่สามารถพบได้ในชีวิตประวันไม่ว่าท่านจะทำงานใน OFFICE ทั้งในบริษัท หน่วยงานราชการหรือพ่อค้า นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป ท่านจะทราบเทคนิคในการใช้กรรมฐานเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาความเครียด ความกดดัน นอนไม่หลับ ความไม่สบายใจ ไม่มีความสุขในชีวิต จิตไม่มีความสงบ ช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้ท่านสามารถมีความสุขได้จากภายในใจของตัวท่านเอง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงาน OFFICE, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, นักธุรกิจ, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • ความหมายของกรรมฐาน
 • นิยามของสมาธิและกรรมฐาน
 • ข้อแตกต่างของสมถะและวิปัสสนา
 • กรรมฐาน 40
 • พลังชีวิตและพลังความคิด
 • การสร้างสุขในการทำงานและในชีวิต
 • การเรียนรู้พลังจิตใต้สำนึก
 • การคิดเชิงบวก
 • พื้นฐานของสมาธิแบบ 3 ฐาน
 • ลำดับของฌานและการทรงฌาน
 • ศีล สมาธิ ปัญญา
 • ไตรลักษณ์และพระโสดาบัน

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ The Power of Mind, Concentration, Meditation, Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Learn more About :

พุทธสุภาษิต

คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย

สจฺจํ เว อมตา วาจา    เอส ธมฺโม สนนฺตโน
สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ    อหุ สนฺโต ปติฏฺฐิตา.
คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย นั่นเป็นธรรมเก่า สัตบุรุษทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมั่นในคำสัตย์ที่เป็นอรรถและเป็นธรรม.
(วงฺคีสเถร) จาก ขุ.เถร. 26/434.

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584