อบรมสมาธิ

อบรมสมาธิ (Concentration Course)

คำอธิบายหลักสูตร

สมาธิ คือ การที่มีใจตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างแน่วแน่ การฝึกสมาธิมีประโยชน์ช่วยควบคุมจิตใจ ก่อให้เกิดความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง สมาธิในการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากรและหน่วยงานได้อย่างดี การอบรมในหลักสูตรท่านจะได้รับองค์ความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับสมาธิตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตการปฏิบัติงาน ท่านจะได้รับความเข้าใจ (Understand) ในเทคนิคการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ มีสติปัญญา อธิบายง่าย ๆ คือ การมีใจจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่ฟุ้งซ่าน นอกจากนี้ ท่านจะได้รับการฝึกทักษะ (Skill) ตามหลักการอบรมสมาธิแบบสมถะกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานและสติปัฐาน ในการใช้สมาธิช่วยแก้ไขความเครียด ความกดดัน นอนไม่หลับ ความไม่สบายใจ การไม่มีความสุขในชีวิตและการใช้สมาธิเพื่อก่อให้เกิดสมดุลในชีวิต รวมถึง สร้างทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกต้องในการใช้สมาธิเพื่อสร้างความสุขในชีวิตการทำงานและการสร้างความสำเร็จในชีวิตตามวิถีของสมาธิเพื่อชีวิตแบบง่ายๆ ที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเอง

 

จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้

"จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ.
จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้"
(จาก) ขุ. ธ. 25/19.

Course

หลักสูตร อบรมสมาธิ (Concentration Training)

Concentration

อบรมสมาธิ สมาธิ คือ การมีจิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว ตรงกับภาษาอังกฤษว่า concentration เป็นการอบรมสมาธิ ตามหลักของกรรมฐาน 40 เป็นการอบรมสมาธิเพื่อนำไปใช้ในชีวิตการทำงานใน OFFICE ทั้งในบริษัท หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป โดยอาจารย์วิทยากรที่ชำนาญในสมาธิ ตามหลักของกรรมฐาน 40 (คัมภีร์วิสุทธิมรรค) ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจในสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน การใช้สมาธิเพื่อก่อให้พลังความคิด พลังกาย พลังใจ ช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้ท่านสามารถมีความสุขได้จากภายในใจของตัวท่านเอง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงาน OFFICE, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, นักธุรกิจ, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • สมาธิ คืออะไร ?
 • ความหมายของสมาธิ
 • นิยามของสมาธิและกรรมฐาน
 • ข้อแตกต่างของสมถะและวิปัสสนา
 • พื้นฐานของสมาธิและระดับของสมาธิ
 • พลังชีวิตและพลังความคิด
 • การสร้างสุขในการทำงานและในชีวิต
 • การเรียนรู้พลังจิตใต้สำนึก
 • การคิดเชิงบวก
 • พื้นฐานของสมาธิแบบอานาปานสติฐานต่าง ๆ
 • ลำดับของฌานและการทรงฌาน
 • ศีล สมาธิ ปัญญา
 • ไตรลักษณ์และพระโสดาบัน

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ The Power of Mind, Concentration, Meditation, Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.


ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Learn more About :

สมาธิ

สมาธิ [n.] concentration คือ ภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว โดยสมาธิ มีความหมายว่า ความตั้งมั่นแห่งจิต เป็นความสํารวมใจให้แน่วแน่เพื่อให้จิตใจสงบหรือเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง

สมาธิ มีลักษณะของการสำรวมใจ, การเพ่ง, การแน่วแน่, ความตรึกตรองอย่างแน่วแน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 

พุทธสุภาษิต

"เมื่อกายสงบ ย่อมพบความสุข
เมื่อมีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น"
(พุทธ) จาก ปาฎลิยสูตร 18/381

"ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด ภิกุษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง"
(พุทธ) จาก สมาธิสูตร 19/470

"ผู้มีจิตตั้งมั่น ย่อมไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น"
(โพธิสัตว์)จาก สีลวีมังสชาดก27/144

"ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า สิ่งที่จะนำความสุขมาให้ยิ่งกว่าสมาธิเป็นไม่มี"
(โพธิสัตว์)จาก สีลวีมังสชาดก 27/144

อานาปานสฺสติ ยสฺส     อปริปุณฺณา อภาวิตา
กาโยปิ อิญฺชิโต     โหติ จิตฺตมฺปิ โหติ อิญฺชิตํ
สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์ ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว

สจิตฺตปริยายกุสลา ภเวยฺยุํ.
พึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตน.
(จาก) นัย-องฺ. ทสก. 24/100.

เมื่อจิตไม่เป็นสมาธิ ธรรมทั้งหลายก็ไม่เกิด
 (พุทธ) นันทิยสูตร 19/450

มาเนน วญฺจิตา เส    สงฺขาเรสุ สงฺกิลิสฺสมานา เส
ลาภาลาเภน มถิตา    สมาธิํ นาธิคจฺฉนฺติ.
ผู้ถูกมานะหลอกลวง เศร้าหมองอยู่ในสังขาร ถูกลาภและความเสื่อมย่ำยี ย่อมไม่ลุถึงสมาธิ.
(เสตุจฺฉเถร) ขุ.เถร. 26/283.

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584