rencontre rencontre de femmes agées site rencontre arabe montreal rencontre la femme site de rencontres versailles femme veuve cherche veuf chatroulette francais rencontres au hasard historique rencontre maroc algerie cherche je cherche un homme tunisien exemple message original site de rencontre rencontre filles diego suarez liste des escort trans site de rencontre pour mineur france site de rencontre amicale luxembourg kto site rencontre smeeters rencontre au tel 01 femme site rencontre femme cherche femme nancy escort trans cash rencontre serieuse gratuite paris site de rencontre algerie gratuit site de rencontre gratuit a nice magasin hatsan rencontre femme cherche homme 45 ans site de rencontre voyage cherche femme pour sortir ce soir site de она ищет его в киеве знакомства инвалиды знакомства

อบรมสมาธิ

https://chefslathigchika.ml อบรมสมาธิ

go to site สไตล์งาน สไตล์ธรรม สร้างสรรค์สมาธิเพื่อพัฒนาการทำงาน

guilipos.tk (Dhamma Style & Concentration Development Program)

คำอธิบายหลักสูตร

สมาธิ หมายถึง การมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งการจะมีสมาธิต้องผ่านการฝึกฝนการทำสมาธิโดยการอบรมในหลักสูตรนี้ เป็นการอบรมสมาธิเพื่อการพัฒนาการทำงาน โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์เชิงพุทธเพื่อให้ผู้อบรมสามารถมองเห็นความถนัดและศักยภาพของตนในการปฏิบัติธรรมะจากแบบทดสอบ (Attitude Test) ที่จะแยกแยะประเภทคนทำงาน ประเภทของผู้ปฏิบัติว่าเหมาะปฏิบัติธรรมแบบคนเดียวหรือปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้อื่น มีลักษณะการทำงานเป็นทีมหรือทำงานแบบคนเดียว ในการอบรมยังทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจองค์ความรู้ในการนำสมาธิตามสไตล์ของตนมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแบบสไตล์งาน สไตล์ธรรม นอกจากนี้ การอบรมยังเน้นให้พนักงานมี Business Concept คิดแบบเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Belonging) เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานแบบใหม่ วิธีในการเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเอง (Paradigm Shift) และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง (Change Behavior) ให้สอดคล้องกับการทำงานเป็นทีมและวัฒนธรรมขององค์กร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แนวใหม่ที่เน้นให้ผู้เข้ารับอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธวิธีการบริหารตน บริหารคน บริหารงานด้วยเทคนิคการฝึกอบรมแบบผสานวิธี (Mix method Training) กับหลักการวิทยาศาสตร์ของตะวันตกและหลักศาสตร์สถิติเชิงพุทธ เพื่อนำไปสูการปรับปรุงพัฒนาตนเองในระดับทัศนคติ (Attitude) เข้าใจความสำคัญของทัศนคติเชิงบวก การมองโลกแบบ Positive Thinking เกิดความเข้าใจทีมงาน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจตนเอง รวมถึง การปรับประยุกต์สไตล์ธรรมที่มีอยู่ในพฤติกรรมธรรมชาติของตนเอง ให้เป็นสไตล์การทำงานแบบที่องค์กรพึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยหลักการ “ปลูก” และ “ปลุก” พื้นฐานของการมีสติและสมาธิผ่านกิจกรรม Workshop และ Case study ที่หลากหลายท่านจะสนุกและตื่นเต้นไปกับหลักธรรมแนว Modern จนสามารถเข้าถึงวิธีการปรับประยุกต์ใช้ในระดับการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการทำงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

 

สิ่งที่นำสุขมาให้ ยิ่งกว่าสมาธิไม่มี

"ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า สิ่งที่จะนำความสุขมาให้ยิ่งกว่าสมาธิเป็นไม่มี"
(โพธิสัตว์)จาก สีลวีมังสชาดก 27/144.

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานทุกระดับ, ผู้จัดการ, ผู้บังคับบัญชา, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับธรรมเชิงประยุกต์

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • What is Concentration ?
 • ความหมายของสมาธิเพื่อการพัฒนา
 • ความสำคัญของสติและสมาธิ
 • การทำงานในยุค Thailand 4.0 และคุณสมบัติของคนทำงานยุคใหม่
 • หลักการทำงาน

      • ต้องมีความรู้สึกอยากทำงาน
      • ต้องมีความรู้ในงาน
      • ต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

 • สิ่งสำคัญของการทำงาน

     • จิตใจ  • ความคิด • ความรู้ • ความสามารถ

 • วัตถุประสงค์ขององค์กร (บริษัท)
 • ความปรารถนาของนายจ้างจากลูกจ้าง
 • ประเภทของพนักงาน
 • ศีล สมาธิ ปัญญา ในหลักไตสิกขา
 • สมาธิ คืออะไร ?
  1. ประเภทของการฝึกสมาธิ
  2. วิธีการฝึกสมาธิ
  3. การใช้สมาธิเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • วิเคราะห์สไตล์งาน สไตล์ธรรม ของตนเองตามหลักศาสตร์สถิตเชิงพุทธ
  1. แบบทดสอบ Dhamma Style
  2. แบบทดสอบ Working Style
  3. คุณเป็นคนทำงานสไตล์ไหนและมีสไตล์การปฏิบัติธรรมประเภทใด
  4. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
 • สมาธิพื้นฐานเชิงพุทธวิถี
  1. ลมหายใจแบบพื้นฐาน
  2. ลมหายใจแบบสองฐาน
  3. ลมหายใจแบบสามฐาน
 • 4 สูตรการปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิตามหลักอัชฌาสัย
  1. สุขวิปัสโก
  2. เตวิชโช
  3. ฉฬภิญโญ
  4. ปฎิสัมภิทัปปัตโต
 • คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานที่มีต่อธุรกิจและระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 • การสร้างทัศนคติที่ดีและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน
 • วิเคราะห์การทำงานตามหลักวิทยาศาสตร์ทางการบริหารแบบตะวันตก
  1. ทฤษฎีของ MacGrager
  2. ทฤษฎีของ Maslow
  3. ทฤษฎีของElton  Mayo
  4. ทฤษฎีของ Steven Covey  (นิสัย7 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ)
 • สิ่งที่เพื่อนร่วมงานต้องการ (มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน & การร่วมกันสร้างผลงานที่ดี)
 • การเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift)
  1. การเปลี่ยนเป็นความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
  2. การเปลี่ยนกรอบความคิดเป็นทีมเวิรค์ (Teamwork)
  3. การเปลี่ยนกรอบการทำงานเชิงรุก (Proactive)
 • พุทธวิธีการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน
  1. จุดเริ่มต้นของสติ-สมาธิ จากจุดมุ่งหมายในใจกับ EQ
  2. การบริหารตนสู่โหมดจิตกับกำลังกาย,ใจ,ความคิด
  3. การบริหารตนสู่โหมดสมาธิในการทำงาน
  4. การบริหารตนสู่โหมดปัญญาในการบริหาร
 • ธรรมะอารมณ์ดี กับ หลักธรรมนำชีวิต
 • หลักแห่งความสำเร็จ - อิทธิบาท 4, หลักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น - สังคหวัตถุ 4, หลักการที่ทำให้คนรัก – พรหมวิหาร 4, หลักการสร้างตนให้ประสบความสำเร็จ - ฆราวาสธรรม 4
 • การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อองค์กร
 • หลัก 4 ห้องหัวใจ & หลัก 6 Q’s
 • หลัก 5 ความสามารถ & หลัก 7 Love
 • Work Shop (ภาคปฏิบัติ) / Case Study (กรณีศึกษา)
 • Workshop 1 การสร้างสมาธิเพื่อการพัฒนา
 • Workshop 2 การฝึกสมาธิแบบต่างๆ 
 • Workshop 3 การแบบทดสอบ Attitude Test for Dharma Working Style

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

- องค์คามรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับจากการแบบทดสอบและวิเคราะห์ Style เพื่อพัฒนาสมาธิในการทำงานตามหลักวิทยาศาสตร์เชิงพุทธของอาจารย์วัฒนา วาทะพล จะทำให้คนในองค์กรมองเห็นคุณลักษณะสไตล์งาน สไตล์ธรรม ของตนเพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง

Attribute

Dharma and Work Style

Detail

สไตล์งาน สไตล์ธรรม แบบโพธิ์เงิน

มีลักษณะการทำงานแบบเน้นเรื่องการทำงานเป็นหลัก เมื่อมีการปฏิบัติธรรมจะเน้นเนื้อธรรมปฏิบัติเป็นหลัก

สไตล์การทำงานแบบเน้นทำงาน สไตล์การปฏิบัติธรรมแบบเน้นการปฏิบัติ

สไตล์งาน สไตล์ธรรม แบบโพธิ์ทอง

มีลักษณะการทำงานแบบเน้นเรื่องการทำงานกลุ่ม เมื่อมีการปฏิบัติธรรมจะเน้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของตน

สไตล์การทำงานแบบเน้นทำงานเป็นกลุ่ม สไตล์การปฏิบัติธรรมแบบเน้นการปฏิบัติแบบกลุ่มของตน

สไตล์งาน สไตล์ธรรม แบบโพธิ์แก้ว

มีลักษณะการทำงานแบบกลางๆ เน้นเรื่องการปฏิบัติตามกลุ่มและระเบียบ เมื่อมีการปฏิบัติธรรมจะเน้นการทำตามหลักปฏิบัติเป็นหลัก

สไตล์การทำงานแบบกลางๆ  สไตล์การปฏิบัติธรรมแบบจะเน้นการปฏิบัติตามหลักระบบระเบียบ

สไตล์งาน สไตล์ธรรม แบบโพธิ์สามสี

มีลักษณะการทำงานแบบเน้นเรื่องคนเป็นหลัก เมื่อมีการปฏิบัติธรรมจะเน้นการปฏิบัติร่วมกับคนเป็นหลัก

สไตล์การทำงานแบบเน้นการทำงานกับผู้คน สไตล์การปฏิบัติธรรมแบบเน้นการปฏิบัติเป็นกลุ่ม

สไตล์งาน สไตล์ธรรม แบบโพธิ์ห้าสี

มีลักษณะการทำงานแบบไม่เน้นเรื่องการทำงานเป็นหลัก เมื่อมีการปฏิบัติธรรมจะไม่เน้นเนื้อธรรมปฏิบัติ

สไตล์การทำงานแบบไม่เน้นการทำงานเป็นหลัก สไตล์การปฏิบัติธรรมแบบไม่เน้นการปฏิบัติ

สไตล์งาน สไตล์ธรรม แบบโพธิ์เจ็ดสี

มีลักษณะการทำงานแบบเน้นผลประโยชน์เป็นหลัก เมื่อมีการปฏิบัติธรรมจะทำตามเพื่อตามๆ ให้ผ่านๆ ไป

สไตล์การทำงานแบบเน้นผลลัพธ์ของตน สไตล์การปฏิบัติธรรมแบบเน้นผลประโยชน์

สไตล์งาน สไตล์ธรรม แบบโพธิ์คยา

มีลักษณะการทำงานแบบเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีม เมื่อมีการปฏิบัติธรรมจะเน้นทั้งเนื้อธรรมและการปฏิบัติ

สไตล์การทำงานแบบเน้นทำงานเป็นทีม สไตล์การปฏิบัติธรรมแบบเน้นปริยัติและการปฏิบัติ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ The Power of Mind, Concentration, Meditation, Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.


ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Learn more About :

สมาธิ

สมาธิ [n.] concentration คือ ภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว โดยสมาธิ มีความหมายว่า ความตั้งมั่นแห่งจิต เป็นความสํารวมใจให้แน่วแน่เพื่อให้จิตใจสงบหรือเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง

สมาธิ มีลักษณะของการสำรวมใจ, การเพ่ง, การแน่วแน่, ความตรึกตรองอย่างแน่วแน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 

พุทธสุภาษิต

"เมื่อกายสงบ ย่อมพบความสุข
เมื่อมีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น"
(พุทธ) จาก ปาฎลิยสูตร 18/381

"ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด ภิกุษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง"
(พุทธ) จาก สมาธิสูตร 19/470

"ผู้มีจิตตั้งมั่น ย่อมไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น"
(โพธิสัตว์)จาก สีลวีมังสชาดก27/144

"ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า สิ่งที่จะนำความสุขมาให้ยิ่งกว่าสมาธิเป็นไม่มี"
(โพธิสัตว์)จาก สีลวีมังสชาดก 27/144

อานาปานสฺสติ ยสฺส     อปริปุณฺณา อภาวิตา
กาโยปิ อิญฺชิโต     โหติ จิตฺตมฺปิ โหติ อิญฺชิตํ
สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์ ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว

สจิตฺตปริยายกุสลา ภเวยฺยุํ.
พึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตน.
(จาก) นัย-องฺ. ทสก. 24/100.

เมื่อจิตไม่เป็นสมาธิ ธรรมทั้งหลายก็ไม่เกิด
 (พุทธ) นันทิยสูตร 19/450

มาเนน วญฺจิตา เส    สงฺขาเรสุ สงฺกิลิสฺสมานา เส
ลาภาลาเภน มถิตา    สมาธิํ นาธิคจฺฉนฺติ.
ผู้ถูกมานะหลอกลวง เศร้าหมองอยู่ในสังขาร ถูกลาภและความเสื่อมย่ำยี ย่อมไม่ลุถึงสมาธิ.
(เสตุจฺฉเถร) ขุ.เถร. 26/283.

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584