การขจัดข้อโต้แย้งทางการการขาย

การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย (Objection)

คำอธิบายหลักสูตร

ข้อโต้แย้ง คือ ข้อสงสัยของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการนำเสนอการขาย ซึ่งในการอบรมจะให้ความรู้ใน วิธีขจัดข้อโต้แย้ง และธรรมชาติของข้อโต้แย้ง โดยในหลักสูตรจะได้รับองค์ความรู้เทคนิคในการขจัดข้อโต้แย้ง หลักในการตอบข้อโต้แย้ง ทักษะที่จำเป็นในการตอบข้อโต้แย้ง เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของข้อโต้แย้ง ที่เป็นสิ่งปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในการเสนอขายจนดูเหมือนว่าเป็นอุปสรรคใน การขาย แต่หากสามารถตอบข้อโต้แย้งจนเป็นที่กระจ่างใจให้แก่ลูกค้าได้ ก็จะเปิดทางไปสู่การปิดการขายเพื่อสรุปผลการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

 

 

 

Course

วิธีขจัดข้อโต้แย้ง (หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้งทางการการขาย)

Professional Negotiation and Handling Objection Skills

การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย ในการอบรมจะให้องค์ความรู้ใน วิธีขจัดข้อโต้แย้ง ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อโต้แย้งว่าเป็นสิ่งปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในการเสนอ ขายจนดูเหมือนว่าเป็นอุปสรรคต่อการขาย แต่ถ้าสามารถแก้ข้อโต้แย้ง หรือตอบข้อโต้แย้งที่เป็นข้อสงสัยของลูกค้าจนสามารถสร้างความกระจ่างใจให้ กับลูกค้าได้ ก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเสนอขายของพนักงานขาย หลักสูตรนี้ได้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย มีทักษะและองค์ความรู้ใน วิธีการขจัดข้อโต้แย้งแบบต่าง ๆ ของลูกค้าในปัจจุบัน การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเองและ สามารถขจัดข้อโต้แยงจนสามารถปูทางไปสู่การปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, พนักงานที่สังกัดในหน่วยงานการตลาด, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บังคับบัญชา, บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • หลักการในการตอบข้อโต้แย้งมืออาชีพ
 • การจัดการข้อโต้แย้ง
 • ลักษณะของข้อโต้แย้ง
 • แนวทางการจัดการ
 • ตัวอย่างคำพูดในการจัดการข้อโต้แย้ง
 • ลักษณะของข้อโต้แย้ง
 • เทคนิคในการปฏิบัติข้อโต้แย้ง
  - วิธีตอบปฏิเสธโดยตรง
  - วิธีตอบปฏิเสธทางอ้อม
  - วิธีตอบโต้การใช้คำถาม
  - วิธีอธิบายย้อนกลับ
 • วิธีการแก้ไข ตามลักษณะของลูกค้า
 • เทคนิคการโน้มน้าวใจเพื่อปิดการขาย
 • กิจกรรม การรับมือเมื่อลูกค้าโต้แย้ง
 • การสรุปข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย

 

 

 

- ภาคทฤษฎี (Knowledge)

- ภาคปฏิบัติ (Workshop) 

 

ไม่เกิน 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE : fitprodb

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584