หลักสูตร sale skill

หลักสูตร sale skill

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร sale skill คอร์สทักษะการขาย เป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ เพราะหน่วยงานหลักที่ขาดไม่ได้ในการสร้างรายได้ ให้กับบริษัท, องค์กรต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรการขาย จึงมีระดับการให้ความรู้เป็นลำดับขั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้พัฒนาทักษะการขายของตนเองทั้งในด้านองค์ความรู้, ความเข้าใจ, ทักษะ, ทัศนะคติ โดยในหลักสูตรการจะแบ่งเป็น กระบวนการขาย, ทั้กษะการตอบข้อโต้แย้ง, เทคนิคการปิดการขาย, การบริหารงานขาย, การเป็นหัวหนา้ฝ่ายขาย ทีทางสถาบันมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานโดยวิทยากรมืออาชีพโดยตรง

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

 

 

Course

หลักสูตร sale (หลักสูตรเทคนิคการขาย)

Selling Course

ลูกค้ามีความคาดหวังในตัวพนักงานขายมากขึ้น โดยลูกค้าคาดหวังให้พนักงานขายที่เขาต้องติดต่อด้วย มีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขายอย่างดี การฝึกอบรมถือเป็นงานที่สำคัญต่อพนักงานขาย ในการเรียนรู้เทคนิคการขายใหม่ ๆ องค์ความรู้ด้านการขายและเทคนิคด้านการขาย นำไปสู่การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทักศนติ ช่วยให้เกิดการพัฒนางานขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงาน ขาย, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ, Supervisor, Manager, Director

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

  • ความหมายของการขาย
  • นิยามของการขาย
  • ขายอย่าไรให้โดนใจลูกค้า
  • กระบวนการขาย
  • การนำเสนอการขาย
  • การแก้ข้อโต้แย้ง
  • การปิดการขาย
  • การบริการหลังการขาย

 

 

  • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584