หลักสูตรการบริหารการขาย

การบริหารการขาย sales management

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรการบริหารการขาย sales management เป็นการอบรม Sales Management การบริหารการขาย สำหรับผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถการพัฒนาทีมขายในทักษะด้านต่าง ๆ  ที่จำเป็นในการในการขายของลูกทีมเพื่อความเป็นเลิศ ให้ความรู้ ความเข้าใจการสร้างและพัฒนาทีมงานขาย เพิ่มความพยายามให้ลูกทีมมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันเป้าหมายของทีมให้บรรลุ ผลสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารทีมงานขายจึงต้องใช้ความพยายามสุดความสามารถ เพื่อให้ทีมงานขายการขายสินค้าและบริการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทีม

 

 วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Coaching, Sales Management, Sale Skill, Motivate, Teamwork, Supervise, Power Closing, RTMS, Cross Road, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Presentation Skill Pro, Negotiation Skill, Course for Success and etc.

 

 

 

Course

Sales Management (การบริหารการขาย)

Sales Management Course

หลักสูตร sales management เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย คือ การบริหารการขาย ที่ต้องรู้จักการวางแผน การจัดระบบงาน การจัดระบบคน การเพิ่มศักยภาพที่สูงสุดให้กับทีมงานขาย โดยให้ทีมขายได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของผู้บริหารทีมและลูกน้อง มีความเข้าใจกัน ร่วมมือร่วมใจกัน การใช้ระบบ RIS-CCMS (ริส-ซีซีเอ็มเอส) ในการบริหารทีมงานขาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วย ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยในการบริหารการขายยุคใหม่ให้บรรลุผล สำเร็จอย่างยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชา, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, เจ้าของกิจการ, Supervisor, Manager, Director

 

Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรม

จำนวนผู้อบรม

 • การบริหารการขาย คืออะไร?
 • การบริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย
 • การเป็นนักบริหารทีมงานขาย
 • การเปลี่ยนมุมมองการขายจากระยะสั้นสู่ระยะยาว
 • การจัดโครงสร้างการขาย
 • การสร้างกระบวนการขายที่สร้างผลงานตามที่ต้องการ
 • การวางแผนการขาย
 • การบริหารลูกค้า
 • การพัฒนาระบบงานขาย
  • การสร้างกระบวนการขายแบบ APPOCS
  • การบริหารการขายด้วยระบบ RIS-CCMS
 • ภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย
  1. การทำงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
  • ต้องทำให้พนักงานบรรลุเป้าการขาย
  • ต้องทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน
  • ต้องทำให้พนักงานมีความสามัคคีกัน
  2. การสร้างพนักงานมืออาชีพด้วยการเป็น Coach ที่มีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจความแตกต่างของ Coach กับ Manager
  • ภารกิจและการทำงานของ Coach
  • ภารกิจและการทำงานของ Coach
  3. การผลักดันการเติบโตของยอดขายด้วยการสร้างกำลังใจ
  • การเลือกคำพูดและประโยคที่สร้างกำลังใจ
  • การใช้บุคลิกและท่าทางในการกระตุ้นให้ฮึกเหิม
  • การสร้างกำลังใจจากการประชุม
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลเป็นแผนการทำงาน
 • ปัญหาและอุปสรรคในงานขาย และ การบริหารงานขาย
 • การตั้งเป้าหมายงานขายอย่างได้ผล
 • ทัศนคติแห่ง “รากของปัญหา” ของพนักงานขาย
 • การสร้างมาตรฐานในการขายเพื่อความสำเร็จระยะยาว
 • การวิเคราะห์ข้อมูลขายเพื่อการพัฒนาการขายและตลาด
 • เทคนิคการวางแผนและติดตามงานขายอย่างมืออาชีพ
 • การสร้างพลังและแรงจูงใจในการขาย
 • การสร้างทัศนคติและจิตสำนึกใหม่เพื่อลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎี
 • ภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ

      1) การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน (ภาคทฤษฎีและ Case Study)

      2) การอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/Work Shop/Case Study)

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

วันที่อบรม/เวลาอบรม

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2561

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 12,000 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            12,000

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือ ทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน LI์NE ID : fitprodb และ/หรือ (086) 981-1584
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Coaching, Sales Management, Sale Skill, Motivate, Teamwork, Supervise, Power Closing, RTMS, Cross Road, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Presentation Skill Pro, Negotiation Skill, Course for Success etc.

Sales Management profile : 

- Sale Field Manager : : Grolier Americana Encyclopedia Co., Ltd.
- Sale Manager : Grolier Encyclopedia Britannica Co., Ltd.
- Sub Scription Sale : Bangkok Post Public Co., Ltd
- Sale & Marketing Manager : Training Hall Co., Ltd
- Top Sale : Grolier Americana Encyclopedia Co., Ltd.
- Marketing & Sale Manager : Training Hall Publishing Co. Ltd.

เกียรติประวัติ : 

- Top Sale บริษัท Grolier Americana Encyclopedia จำกัด ปีพุทธศักราช 2531
- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535
- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537
- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534
- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543
- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545
- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

Talk Show อาจารย์ วัฒนา วาทะพล :

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

Learn more About :

 • ขายอย่าไรให้โดนใจลูกค้า
 • การบริหารการขาย sales management
 • การบริหารทีมขาย...สำหรับผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ
 • การบริหารการขาย หมายถึง
 • กลยุทธ์การบริหารงานขาย ที่เหนือคู่แข่งขัน
 • 3 เคล็ดลับบริหารการขายให้เป็นเลิศ

        1.จัดให้พนักงานขายทุกคนมีส่วนร่วม

        2.ทำด้วยใจ ไม่ใช่แค่หน้าที่

        3.อย่าปล่อยให้ตัวเองหมดไฟ

 • สุดยอดบริหารงานขาย ของนักขายอย่างสร้างสรรค์
 • ปลุกยักษ์ในใจ ปลุกไฟในตัว
 • ปลุกยักษ์หลับ

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584