sales management programme

การบริหารงานขาย Sales Management Programme

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร sales management เป็นการอบรม การบริหารงานขาย Sales Management สำหรับผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาทีมขายในทักษะด้านต่าง ๆ  ที่จำเป็นในการขายของลูกทีมเพื่อความเป็นเลิศ ให้ความรู้ ความเข้าใจการสร้างและพัฒนาทีมงานขาย การใช้ระบบ RIS-CCMS (ริส-ซีซีเอ็มเอส) ในการบริหารทีมงานขาย เพิ่มความพยายามให้ลูกทีมมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันเป้าหมายของทีมให้บรรลุ ผลสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารทีมงานขายจึงต้องใช้ความพยายามสุดความสามารถ เพื่อให้ทีมงานขายสินค้าและบริการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทีม

 

   วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Coaching, Sales Management, Sale Skill, Motivate, Supervise, Teamwork, Power Closing, RTMS, Cross Road, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Presentation Skill Pro, Negotiation Skill, Course for Success etc.

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชา, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, เจ้าของกิจการ, Supervisor, Manager, Director

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • การบริหารการขาย คืออะไร?
 • การบริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย
 • การเป็นนักบริหารทีมงานขาย
 • การเปลี่ยนมุมมองการขายจากระยะสั้นสู่ระยะยาว
 • การจัดโครงสร้างการขาย
 • การสร้างกระบวนการขายที่สร้างผลงานตามที่ต้องการ
 • การวางแผนการขาย
 • การบริหารลูกค้า
 • การพัฒนาระบบงานขาย
  • การสร้างกระบวนการขายแบบ APPOCS
  • การบริหารการขายด้วยระบบ RIS-CCMS
 • ภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย
  1. การทำงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
  • ต้องทำให้พนักงานบรรลุเป้าการขาย
  • ต้องทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน
  • ต้องทำให้พนักงานมีความสามัคคีกัน
  2. การสร้างพนักงานมืออาชีพด้วยการเป็น Coach ที่มีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจความแตกต่างของ Coach กับ Manager
  • ภารกิจและการทำงานของ Coach
  • ภารกิจและการทำงานของ Coach
  3. การผลักดันการเติบโตของยอดขายด้วยการสร้างกำลังใจ
  • การเลือกคำพูดและประโยคที่สร้างกำลังใจ
  • การใช้บุคลิกและท่าทางในการกระตุ้นให้ฮึกเหิม
  • การสร้างกำลังใจจากการประชุม
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลเป็นแผนการทำงาน
 • ปัญหาและอุปสรรคในงานขาย และ การบริหารงานขาย
 • การตั้งเป้าหมายงานขายอย่างได้ผล
 • ทัศนคติแห่ง “รากของปัญหา” ของพนักงานขาย
 • การสร้างมาตรฐานในการขายเพื่อความสำเร็จระยะยาว
 • การวิเคราะห์ข้อมูลขายเพื่อการพัฒนาการขายและตลาด
 • เทคนิคการวางแผนและติดตามงานขายอย่างมืออาชีพ
 • การสร้างพลังและแรงจูงใจในการขาย
 • การสร้างทัศนคติและจิตสำนึกใหม่เพื่อลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

         • ภาคทฤษฎี

         • ภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 


 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ

      1) การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน (ภาคทฤษฎีและ Case Study)

      2) การอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ/Work Shop/Case Study)

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

วันที่อบรม/เวลาอบรม

เดือนมกราคม   : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2563

เดือนมีนาคม    : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2563

เดือนเมษายน   : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2563

เดือนกรกฎาคม : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เดือนตุลาคม    : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 12,000 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            12,000

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือ ทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน LI์NE ID : fitprodb และ/หรือ (086) 981-1584
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Coaching, Sales Management, Sale Skill, Motivate, Teamwork, Supervise, Power Closing, RTMS, Cross Road, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Presentation Skill Pro, Negotiation Skill, Course for Success etc.

Sales Management profile : 

- Sale Field Manager : : Grolier Americana Encyclopedia Co., Ltd.
- Sale Manager : Grolier Encyclopedia Britannica Co., Ltd.
- Sub Scription Sale : Bangkok Post Public Co., Ltd
- Sale & Marketing Manager : Training Hall Co., Ltd
- Top Sale : Grolier Americana Encyclopedia Co., Ltd.
- Marketing & Sale Manager : Training Hall Publishing Co. Ltd.

เกียรติประวัติ : 

- Top Sale บริษัท Grolier Americana Encyclopedia จำกัด ปีพุทธศักราช 2531
- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535
- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537
- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534
- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543
- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545
- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

Talk Show อาจารย์ วัฒนา วาทะพล :

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

Learn more About :

 • กลยุทธ์การบริหารงานขาย ที่เหนือคู่แข่งขัน
 • 3 เคล็ดลับบริหารการขายให้เป็นเลิศ

        1.จัดให้พนักงานขายทุกคนมีส่วนร่วม

        2.ทำด้วยใจ ไม่ใช่แค่หน้าที่

        3.อย่าปล่อยให้ตัวเองหมดไฟ

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584