การขาย

การขาย

การขาย คือ ขั้นตอนและกระบวนในการนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้า โดยผ่านตัวแทน พนักงานหรือช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อ (อาจารย์วัฒนา  วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

การขาย ต้องอาศัยความรู้ในด้าน เทคนิคการขาย ซึ่งพนักงานต้องนำเสนอสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและให้เกิดความพึงพอใจจนเกิดการตัดสินใจซื้อ อันจะนำไปสู่การสรุปการขายหรือการปิดการขาย ซึ่งในการขายมีขั้นตอนที่เรียกว่า Selling Process กระบวนการขาย

Selling Process (กระบวนการขาย)

กระบวนการขาย Selling Process ประกอบไปด้วย การแสวงหาผู้มุ่งหวัง การเตรียมการก่อนเข้าพบ การเตรียมข้อมูล การเตรียมใจ การเข้าพบ การนำเสนอการขาย การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การบริการหลังการขาย 

การบริหารการขาย Sales Management

Sales Management การบริหารงานขาย เป็นงานของผู้บริหารงานขาย โดยในการบริหารงานขาย มีขั้นตอนสำหรับนักบริหารการขายที่เป็น กลยุทธ์การบริหารการขาย ตามลำดับขั้น คือ การวางแผนการบริหารการขาย การเสนอขายอาชีพ การคัดเลือกตัวแทนขาย หรือ การคัดเลือกพนักงานขาย การจัดระบบงาน การจัดระบบคน การสอนงาน การสร้างขวัญและกำลังใจ การกำกับดูแล การประเมินผลทีมงาน ที่เรียกเป็นสูตรการบริหารการขายว่า สูตร RIS-CCMS (ริส-ซีซีเอ็มเอส)

 

Learn More About : หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร Competency

หลักสูตร KPI

หลักสูตร Power Closing

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรฝ่ายขาย

หลักสูตร พูดได้ บรรยายเป็น

หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชน

หลักสูตร สอนได้ ขายเป็น

หลักสูตร กรรมฐาน 40

หลักสูตร สมาธิ

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584