การฝึกอบรมที่จะได้ วิทยากรฝึกอบรม ที่บรรยายถูกใจคน Gen X โดนใจ Gen Y เข้าใจคน Gen O มาบรรยายในหลักสูตรอบรมต่างๆ นับว่าเป็นเรื่องยากเย็น เพราะผู้ที่จะสามารถเป็นวิทยากรบรรยายสนุกในหลักสูตร In-House Training และ Public Training ต้องเป็นวิทยากรที่มากประสบการณ์ระดับอาชีพ ซึ่งวิทยากรอบรมที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งด้าน Management, Mindset, Service, Customer, Selling, Competency, KPI ที่ได้ทั้งเนื้อหาสาระและความสนุกในการฝึกอบรมนั้นจะทำให้การจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

อดีต

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีพุทธศักราช 2534

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537

- ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538

- Training Manager ห้างสรรพสินค้า Nicewell Department Store and  Plaza จำกัด ปีพุทธศักราช 2538-2539

- Training Manager บริษัท Post Express จำกัด ปีพุทธศักราช 2547-2548

- HR & Training Manager บริษัท Leowood Intertrade Co., Ltd. ปีพุทธศักราช 2548-2549

- HRD Manager บริษัท Wattana Phanit Printing and Publishing จำกัด ปีพุทธศักราช 2549-2550

- HRM Manager บริษัท Training Hall จำกัด ปีพุทธศักราช 2551-2555

การศึกษา

ปริญญาโท Master of Public Administration (M.P.A) Major Public Administration : Mahachulalongkorn University

ปริญญาตรี Business Administration (B.B.A.) Major General Management : Ramkhamhaeng University

เกียรติประวัติ

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537

- ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ประจำปีพุทธศักราช 2545

- TALK SHOW ก้าแกร่งแห่งนักขาย

ปัจจุบัน

- HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

- ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development Advisor) Junsuwan Moji

- เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

- วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน

ชื่อวิทยากร

- อาจารย์วัฒนา วาทะพล

ทอล์คโชว์ อ.วัฒนา วาทะพล

การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

ชื่อหัวข้อและหลักสูตรที่รับผิดชอบบรรยาย (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)

 • กฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าของกิจการ (HR For Non HR and Labor Law)
 • กฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่บุคคล
 • กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
 • กรรมฐาน 40
 • กระบวนการขาย
 • กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า
 • กลยุทธ์การขายอย่างมืออาชีพ (Strategic Selling Skill)
 • กลยุทธ์การจัดการคนในองค์กรสมัยใหม่ 
 • กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล (Strategic Human Resource Management)
 • กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (Self Development)
 • กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
 • กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy
 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
 • กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
 • กลยุทธ์งานบริการให้ประสบความสำเร็จ
 • กลยุทธ์ปิดการขายและงานบริการหลังการขาย
 • การ Role Play เพื่อพัฒนาทีมงาน
 • การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)
 • การเขียนแผนและบริหารโครงการ
 • การเจรจาจาต่อรอง
 • การจัดทำแผนเพื่อสร้างหลักสูตร (Curriculum Planning for Course Design)
 • การเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
 • การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเชิงรุก TO
 • การเป็นผู้บริหาร
 • การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยเครื่องมือนักคิด สำหรับผู้นำ (Problem Solving & Decision Making Tools for Leader)
 • การใช้ RTMS ในการบริหารงานขาย
 • การใช้ Sale Talk ในการขาย
 • การใช้น้ำสียงในการพูด
 • การใช้สายตาและท่าทางในการพูด
 • การใช้สื่อประกอบการพูด
 • การกำกับดูแลทีมงาน
 • การกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • การขจัดโรคขยาดผู้มุ่งหวัง
 • การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย
 • การขจัดอาการประหม่าในการพูด
 • การขาย Sales & Marketing
 • การขายเชิงที่ปรึกษาและการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ (Pro Consultative & Up Selling)
 • การควบคุม (Controlling)
 • การคัดเลือกทีมงานขาย
 • การคิดอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 • การจัดการกองกำลังขายแบบครบเครื่อง ครบวงจร
 • การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Professional Service Communication & Complaint Management)
 • การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
 • การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
 • การจัดทำดัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 • การจัดทำตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 • การจัดองค์กร (Organization)
 • การจูงใจทีมงานขาย (Motivation)
 • การตลาด Marketing & Sale
 • การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การนำเสนอการขาย
 • การบริการ “ลูกค้าภายใน” ด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จขององค์กร
 • การบริการ Service Mind
 • การบริการและอนุรักษ์กรมธรรม์
 • การบริการงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับเจ้าของกิจการ (HR For Non HR)
 • การบริการด้วยหัวใจ Service Mind
 • การบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence
 • การบริการหลังการขาย
 • การบริหาร
 • การบริหารการขายด้วย RTMS ในการบริหารงานขาย
 • การบริหารโครงการ (Project Management)
 • การบริหารจัดการองค์กร Orginization Management)
 • การบริหาร RTMS แบบ Competency
 • การบริหารเวลา Time Management
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Change Management)
 • การบริหารการขาย Sales & Marketing
 • การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management)
 • การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)
 • การบริหารค่าจ้างและแรงงาน
 • การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร (Training Management)
 • การบริหารจัดการเชิงพุทธ/วิทยาศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Complain Management)
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า Complain Management
 • การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 • การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ
 • การประเมิน Competency ของพนักงาน
 • การประเมินผลการขาย
 • การประเมินผลงานประจำปี
 • การประเมินผลทีมขายด้วยระบบ Competency
 • การประเมินผลทีมงาน
 • การประเมินผลทีมงานด้วยระบบ KPIs
 • การปิดการขาย
 • การพัฒนา Competencies Developing
 • การพัฒนาการขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Development Selling Skill)
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking
 • การพัฒนาทีมขายด้วยระบบ Competency
 • การพัฒนาทีมงานขายด้วยระบบ KPI
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ Brand เชิงปฏิบัติสู่บุคลิกภาพพนักงาน
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
 • การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
 • การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย (Personality For Selling Team)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารงานขาย
 • การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง สำหรับหัวหน้างาน (Self-Leadership for Supervisor)
 • การพูดเพื่อสร้างบรรยากาศ
 • การพูดเพื่อสร้างภาพพจน์
 • การพูดแบบไม่เตรียมตัว
 • การพูดแบบอารมณ์ขัน
 • การพูดและการเป็นพิธีกร MC
 • การพูดโน้มน้าวใจลูกค้า
 • การพูดต่อที่ชุมชน
 • การพูดในโอกาสต่าง ๆ
 • การพูดจูงใจในการขาย
 • การพูดบทจริงจังและจริงใจ
 • การพูดประทับใจ
 • การพูดสุนทรพจน์
 • การมอบหมายงาน
 • การวาง Training Roadmap ตาม Competency
 • การวาง Training Roadmap แบบอิง Competency
 • การวางแผน
 • การวางแผนงานและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • การวิเคราหะแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
 • การวินิจฉัยสั่งการเชิงพุทธ
 • การสรรหาทีมงานขาย
 • การสร้าง Core Competencies ในองค์กร
 • การสร้างแบรนด์ (Branding)
 • การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
 • การสร้างแรงบันดาลใจ
 • การสร้างแรงบันดาลใจในการขาย (Selling for Inspiration Building)
 • การสร้างทีมงาน Team Building
 • การสร้างพลังใจในการขาย
 • การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • การสร้างสุดยอดนักขายทะลุเป้าหมายหลักล้าน
 • การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
 • การสอนงาน (Coaching)
 • การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training)
 • การสอนงานทีมงานขาย
 • การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coaching)
 • การสั่งการ (Directing)
 • การสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Professional Service Communication & Complaint Management)
 • ก้าวแกร่งแห่งนักขาย
 • คิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จด้วย Positive Thinking
 • คุณธรรมนักพูด
 • จิตวิทยาการบริหารและและให้คำปรึกษา สำหรับหัวหน้างาน (Management Psychology & Counseling Techniques for Supervisor)
 • ถอดรหัสชีวิต เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
 • ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน (Coaching Skill For Team)
 • ทักษะการขายส่วนบุคคล
 • ทักษะการเจรจาต่อรองทางการขาย
 • ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ Professional Presentation Skill 1 Day
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
 • ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills in the Workplace)
 • นักบริหารทีมงาน (The Executive)
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (Excellence Service)
 • บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  HRD/HR/HRM/Training
 • บริหารงาน บริหารคน
 • บริหารอย่างไรให้โดนใจคน
 • บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี
 • บุคลิกภาพเเละการพูด
 • บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (Personality For Success)
 • บุคลิกภาพผู้นำ (Personality Leadership)
 • บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร (Personality Executive)
 • ปลุกเร้าแรงบันดาลใจนักขาย
 • ปลุกยักษ์พิชิตงานขาย
 • ปัญหาและข้อผิดพลาดทางกฎหมายในงาน HR
 • ปัญหายอดขายตกและการจูงใจ
 • ปั้นทีมเทเลเซลล์ด้วยบทบาทโค้ช (Build a team to increase sales-telesales By Coach)
 • ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้ (อบรมวิธีบริหาร กลุยุทธ์การวางแผน การใช้เครื่องมือช่วยทางการบริหาร เพื่อการบริหารคน บริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการ)
 • ผู้นำ Leader หัวหน้างาน Supervisor
 • พลังจิต สู่ความสำเร็จ (THE MASTER COACH SEMINARS) 
 • พลังใจทะลุขีดจำกัดในการขาย
 • พลังจิต ปลดล็อคชีวิต สู่ความสำเร็จ
 • พลังจิต ถอดรหัสชีวิต เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ 
 • พลังจิต รหัสลับสู่ความสำเร็จ
 • พลังแห่งการพูด
 • พลิกชีวิตคิดเชิงบวก (Positive Thinking Powerful Results)
 • พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการ
 • พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ (Personality and Communication for Service Excellence)
 • พัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการชั้น 1st class (Personality 1st Class)
 • พุทธวิธีบริหาร
 • พูดได้ บรรยายเป็น
 • พูดได้ พูดเป็น
 • ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (Pro-Leadership)
 • ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management For Leadership)
 • ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานเพื่อการพัฒนาองค์กร (Leadership For Supervisor)
 • รหัสลับสู่ความสำเร็จ
 • รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ
 • ลงทุนแบบ “เสือนอนกิน” สมัยใหม่
 • ลูกเล่น ลูกฮาในการพูด
 • วาทะชนะใจ
 • วิธีการแสวงหาผู้มุ่งหวัง
 • วิปัสสนากรรมฐาน
 • ศิลปะการ Role Play เพื่อพัฒนาทีมงาน
 • ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
 • ศิลปะการโต้วาที
 • ศิลปะการใช้เรื่องสะเทือนใจปิดการขาย
 • ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 • ศิลปะการพูดจูงใจ
 • สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่นในฐานะผู้นำ (Effective Communication for Leadership)
 • สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ ทรงประสิทธิภาพ
 • สุดยอดการบริหารการขาย
 • สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์ (Creative Service Mind)
 • สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย (Sales)
 • สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย (Professional Sale Manager)
 • สุดยอดศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนสำหรับผู้นำยุคใหม่ (The Ultimate Coaching)
 • สุดยอดหัวหน้างาน Superb Supervisor
 • หลักสูตร Brand เพื่อการครองใจลูกค้า
 • หลักสูตร Competency กับการพัฒนาองค์กร
 • หลักสูตร Competency สมรรถนะที่ทุกองค์กรต้องการ
 • หลักสูตร COMPETENCY ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักสูตร Competency based Interview สำหรับผู้บริหารระดับสูง
 • หลักสูตร Core Value - Competency Based
 • หลักสูตร Easy HR for New HR ในยุค AEC 2016
 • หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
 • หลักสูตร EQ การทำงานอย่างมีความสุข
 • หลักสูตร HR For Non HR การบริการงานบุคคลสำหรับเจ้าของกิจการ
 • หลักสูตร HRD for New HRD Staff
 • หลักสูตร Internal Customer ลูกค้าภายใน
 • หลักสูตร KM การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
 • หลักสูตร Leadership
 • หลักสูตร Life & Performance Coaching
 • หลักสูตร Management OD
 • หลักสูตร Performance Coaching for Manager and Supervisor
 • หลักสูตร Service Excellent การบริการเป็นเลิศ
 • หลักสูตร Soft Skill
 • หลักสูตร Superior Services การบริการที่เหนือชั้น
 • หลักสูตร Supervisor มืออาชีพ
 • หลักสูตร Supervisory Skill
 • หลักสูตร Team Building Competency
 • หลักสูตร Team Synergy
 • หลักสูตร Teamwork
 • หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม
 • หลักสูตร Think
 • อบรมกรรมฐาน
 • อบรมกรรมฐาน 40
 • อบรมการเป็นวิทยากร
 • อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
 • อบรมสมาธิ
 • เข็มทิศพิชิตงานขาย
 • เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
 • เตรียมตัวสู่การเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการขาย
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ Personnel
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • เทคนิคการเป็นพิธีกร
 • เทคนิคการเป็นพิธีกร Master Of Ceremony
 • เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว
 • เทคนิคการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรฝ่ายขาย
 • เทคนิคการเป็นหัวหน้าฝ่ายขาย
 • เทคนิคการขาย
 • เทคนิคการขายเชิงรุก
 • เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ
 • เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ (Selling Technique)
 • เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล (Meeting & Communication)
 • เทคนิคการบริหารทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
 • เทคนิคการบริหารทีมงานขาย
 • เทคนิคการพัฒนาคน (Coaching and Mentoring)
 • เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
 • เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน
 • เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence)
 • เทคนิคการสร้างสื่อประกอบการบรรยาย
 • เทคนิคการสอนและแนะนำ เพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 • เทคนิคการสั่งงานและการมอบหมายงานให้ได้งาน
 • เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล (How to communication and coordination to effective work)
 • เทคนิคขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (Professional Selling skills)
 • เปิดการขายและปิดการขายแบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
 • เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย การพัฒนาทักษะการขาย
 • เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย การพัฒนาทักษะการขาย
 • เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Service Mind ปั้นได้ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา
 • เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
 • เสริมสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Sparking Your Creative Thinking)
 • เสริมสร้างภาวะผู้นำ (Intelligence Leadership)
 • แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
 • โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นดาวเด่นขององค์กร (Talent Skill Development for Staff)
 • ไหวพริบปฏิภาณในการพูด
 • 18 ทักษะนิสัยในทีมประสิทธิภาพ
 • 18 พฤติกรรมนักขายที่จับใจลูกค้า
 • 30 วิธี สร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ
 • 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์
 • 7Q การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน
 • วิทยากรฝึกอบรม
 • วิทยากรฝึกอบรมการขาย
 • วิทยากรฝึกอบรมภาวะผู้นํา
 • การฝึกอบรมวิทยากร
 • รายชื่อวิทยากร
 • รายชื่อวิทยากรฝึกอบรม
 • รายชื่อวิทยากรมืออาชีพ
 • รายชื่อวิทยากรในประเทศไทย
 • รายชื่อสถาบันฝึกอบรม
 • หาวิทยากรฝึกอบรม
 • วิทยากร
 • หลักสูตรฝึกอบรม
 • หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร

   

    คำอธิบายหลักสูตร


  คอร์สอบรมการเป็นวิทยากร เป็นการพัฒนาบุคลากรในส่วนของทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อช่วยให้สามารถถ่ายทอดข้อมูล บรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือบุคลากรขององค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องมีการสร้างวิทยากรภายในองค์กร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

   

  หลักสูตรการเป็นวิทยากรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

  2. เทคนิคการเป็นวิทยากรฝ่ายขาย

   

  Course

  หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร

  เทคนิคการเป็นวิทยากร

  เทคนิคการเป็นวิทยากร เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ การฝึกอบรมเป็นวิธีในการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุด แต่ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยว ชาญหรือมีประสบการณ์ในสายงานการปฏิบัติงาน คือ การขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดลักษณะการเรียนรู้ของผู้ เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอนต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อให้การฝึกอบรมในหลักสูตรหรือหัว ข้อการบรรยายนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การฝึกอบรมวิทยากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดี ในการบรรยายและสื่อสารให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจจะต้องมีการวางแผนและการ เตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ จึงจะทำให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีและส่งผลดีต่อการพัฒนา "คน" ในองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

   

  หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  ผู้ทำหน้าที่บรรยาย, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหนา้ที่บุคคล, ฝ่ายขาย, วิทยากร, ผู้บรรยาย, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

   

  Course Outline

   

  หัวข้อการฝึกอบรม

    การฝึกอบรม

   จำนวนผู้อบรม

  • ศิลปะการพูดสำหรับวิทยากรมือาชีพ
  • แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร
  • เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
  • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
  • การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
  • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
  • บันได 7 ขั้นสู่วิทยากรมืออาชีพ
  • บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ
  • การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรมืออาชีพ
  • จรรยาบรรณของวิทยากร

    

   

  - ภาคทฤษฎี

  - ภาคปฏิบัติ

   

   

  ไม่เกิน 30 คน

   

  ระยะเวลาการฝึกอบรม

     1. การอบรมในหลักสูตรนี้ สามารถเลือกใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมออกเป็น 2 แบบ คือ

         1.1) หลักสูตรการอบรม 2 วัน

         1.2) หลักสูตรการอบรม 5 วัน (เต็มหัวข้อและหลักสูตรการอบรม)

     2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

         แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

   

  วิทยากร :

  อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

  เกียรติประวัติ :

  - ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535

  - ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537

  - ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534

  - TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543

  - รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545

  - เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ


  ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

  Tel. (086) 981-1584

  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

  LINE : fitprodb

  Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

   

   

   

   

   

  หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)

   

   

   

 • หลักสูตรเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน

   

    

  คำอธิบายหลักสูตร


  อบรมทักษะหัวหน้างาน เป็นคอร์สอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานที่หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ดังนั้น การเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในบริหารงานและปกครองดูคนใน ทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ได้อย่างประสบ ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

   

  Course

  หลักสูตรเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน

  หลักสูตรหัวหน้างาน เป็นคอร์สอบรมการเป็นหัวหน้างานให้หัวหน้างานสามารถทำงานที่จะปฏิบัติงานได้ ดีมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างาน ด้วยการเสริมภาวะผู้นำที่แท้จริงเพราะหัวหน้างาน เป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ในหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็นหัวหน้างานให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามวัตถุประสงค์

   

   

  หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ

   

   

   
  Course Outline

   

  หัวข้อการฝึกอบรม การฝึกอบรม  จำนวนผู้อบรม 
  • ความหมายของหัวหน้างาน
  • ตำแหน่งหัวหน้างานคือ ?
  • บทบาทและทักษะที่หัวหน้างานควรมี
  • บทบาทของหัวหน้างานทางด้านการบังคับบัญชา
  • คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี
  • แบบทดสอบการประเมินตนเอง
  • การกำหนดเป้าหมาย
  • การวางแผนการทำงาน (PDCA)
  • การสื่อสารข้อความในทีมงาน
  • การสั่งงาน
  • การมอบหมายงาน
  • การกำกับดูแลงาน
  • การสอนงาน
   หัวหน้างาน & การสอนงาน
   VDO การสอนงาน
   เทคนิคการสอนที่ดี
   การดูแล Talent
  • การให้คำปรึกษาและกำลังใจ
  • การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
   การยกย่อง การตำหนิ
   การให้ข้อมูลย้อนกลับ
   การประเมินผลงาน
  • การบริหารความขัดแย้ง
  • การกล้าตัดสินใจ
  • การทำงานเป็นทีม
  • กรณีศึกษาการเป็นหัวหน้างานที่ดีสู้ความสำเร็จ
  • ภาคทฤษฎี
  • Work Shop (ภาคปฏิบัติ)
  • Case Study (กรณีศึกษ)
  25 -50 คน

   

  ระยะเวลาการฝึกอบรม

     1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

     2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

         แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

  รูปแบบการอบรมสัมมนา

      1. การบรรยาย 40 %

      2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

      3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

  วันที่อบรม/เวลาอบรม

  อบรมวันที่ 9 มีนาคม 2559

  เวลาการอบรม

  เวลา : 09.00 - 16.00 น.

  สถานที่อบรมสัมมนา

  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)

  วิทยากร :

  อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

   

  อัตราค่าสัมมนา

  ค่าอบรมปกติ : 4,000 บาท (ไม่รวม Vat)
  โปรโมชั่น :    3,500 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
  รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

  อัตราค่าสัมมนาปกติ

     จำนวน  
     ค่าสัมมนา  
     +VAT 7%  
     หัก ณ ที่จ่าย 3%  
     รวมจ่ายสุทธิ  
   กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
  1 ท่าน 4,000 280 120 4,160 4,280

   

  อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด

     จำนวน  
     ค่าสัมมนา  
     +VAT 7%  
     หัก ณ ที่จ่าย 3%  
     รวมจ่ายสุทธิ  
   กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
  1 ท่าน 3,500 245 105 3,640 3,745

   

  วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

  โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ ประเภท ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 025-8-64227-9 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6


  รุ่น/วันที่

  รุ่น 2559/1 วันที่ 9 มี.ค. 2559

  รุ่น 2559/2 วันที่ 18 พ.ค. 2559

  รุ่น 2559/3 วันที่ 15 ก.ค. 2559

  รุ่น 2559/4 วันที่ 16 ก.ย. 2559

  รุ่น 2559/5 วันที่ 18 พ.ย. 2559

   

  ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

  Tel. (086) 981-1584

  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่/วันเวลาอบรมตามความเหมาะสม

   

   

  https://web.facebook.com/groups/372575083184193/

   

  หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (Coaching)

   

 • หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน

   

    คำอธิบายหลักสูตร


  เทคนิคการสอนงาน คือ หลักสูตรอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในเทคนิคต่างๆ ในการสอนงาน แก่ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทำหน้าที่โค้ช (Coach) รวมถึง ผู้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นครูฝึกหรือพี่เลี้ยงแก่พนักงานใหม่ โดยสร้างเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแต่ละประเภท เทคนิคการสอนงานในแต่ละแบบ เพื่อให้เกิดทักษะในการนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการสอนงานในหน่วยงานและองค์กรตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร

  หลักสูตรด้านการสอนงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน (Coaching Techniques)

  2. หลักสูตรด้านการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงในการคำปรึกษา (Coaching and Mentoring)

   

  Course

  หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน

  หลักสูตร Coaching Techniques หรือ เทคนิคการสอนงาน เป็นการอบรมเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการสอนงาน เนื่องจาก หัวหน้างานมีหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานของตนเองโดยตรงในฐานะโค้ช (Coach) ดังนั้น การมีความรู้ด้านการสอนงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์และลูกน้องประเภทต่าง ๆ ยอมทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานใหม่ในทีมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานของหัวหน้างาน สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกน้อง และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างบรรลุเป้าหมาย

   

  หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้างานฝ่าย/แผนก, หัวหน้าส่วนงาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ

   

   Languages Image

   

   
  Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม การฝึกอบรม  จำนวนผู้อบรม 
  • ความหมายของการสอนงาน (Coaching)
  • ความความสำคัญของการสอนงาน
  • บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาคน
  • บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาคน
  • เป้าหมายในการสอนงาน
  • องค์ประกอบของการสอนงาน
  • คุณสมบัติของ "การเป็นโค้ช (Coach)" ที่ดี
  • การวิเคราะห์ลูกน้องก่อนการสอนงาน (Analysis)
  • เทคนิคการโค้ช (Coaching) ลูกน้องสไตล์ต่าง ๆ
  • การให้ข้อมูลป้อนกลับของโค้ช (Feed back)
  • การเตรียมตัวสอนของโค้ช (Prepare)
  • ขั้นตอนใน "การโค้ช (Coaching)" ที่ได้ผล
  • การติดตามผลตามโปรแกรม (Evaluation)
  • ภาคทฤษฎี
  • Work Shop (ภาคปฏิบัติ)
  • Case Study (กรณีศึกษ)
  25 -50 คน

   

  ระยะเวลาการฝึกอบรม

     1. การอบรมใช้ระยะเวลา 3 วัน

     2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

         แต่ละหัวใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

  วิทยากร :

  อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

   

   

  ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

  Tel. (086) 981-1584

  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584