นักขาย

เทคนิคการขาย การบริหารการขาย

Read more: นักขาย

HRM

หลักสูตร การบริหารงานบุคคล

Read more: HRM

HRD

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) หลักสูตร Competency หลักสูตร เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

Read more: HRD

หลักสูตรการขาย

หลักสูตรการขาย (Selling Course)

คำอธิบายหลักสูตร

คอร์สการขาย เป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ เพราะหน่วยงานหลักที่ขาดไม่ได้ในการสร้างรายได้ ให้กับบริษัท, องค์กรต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรการขาย จึงมีระดับการให้ความรู้เป็นลำดับขั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้พัฒนาทักษะการขายของตนเองทั้งในด้านองค์ความรู้, ความเข้าใจ, ทักษะ, ทัศนะคติ โดยในหลักสูตรการจะแบ่งเป็น กระบวนการขาย, ทักษะการตอบข้อโต้แย้ง, เทคนิคการปิดการขาย, การบริหารงานขาย, การเป็นหัวหน้าฝ่ายขาย ที่ทางสถาบันมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานโดยวิทยากรมืออาชีพโดยตรง

Read more: หลักสูตรการขาย

หลักสูตรการบริการ


คำอธิบายหลักสูตร
การบริการด้วยหัวใจ เป็น หลักสูตรการบริการด้วยใจ (service mind) ที่หลายท่านเรียกว่า Service Mind เพราะธุรกิจมีการแข่งขันการบริการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะครองใจลูกค้า หากพนักงานสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้าได้องค์กร/ธุรกิจย่อมได้เปรียบ การแข่งขัน

Read more: หลักสูตรการบริการ

หลักสูตรหัวหน้างาน

หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)

คำอธิบายหลักสูตร

การเป็นหัวหน้างาน เป็นการอบรมทักษะหัวหน้างาน คอร์สอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานนี้ ให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหัวหน้างานที่เปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ดังนั้น การเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในบริหารงานและปกครองดูคนใน ทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ได้อย่างประสบ ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

Read more: หลักสูตรหัวหน้างาน

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584