HRD

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) หลักสูตร Competency หลักสูตร เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

 

Process   หลักสูตร Course
       
 
 • การหา Training Need on Competency Base
 • การหา Training Need จาก KPI
 • การหาและการวิเคราะห์ Training Need
 • Training Need on Competency Base
 • Training Need on KPI System
 • Training Need Analysis
       
 
 • การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม
 • การดีไซน์และการออกแบบหลักสูตร
 • Design Course
 • Design A Curriculum
       
 
 • การจัดทำและวางแผนการฝึกอบรมประจำ
 • การวางแผนจัดทำ Training Road Map
 • Training Year Plan
 • Training Road Map
       
 
 • การจัดทำโครงการฝึกอบรม
 • การเขียนแผนโครงการฝึกอบรม
 • การบริหารโครงการ
 • Training Project
 • Project Planning
 • Project Management
       
 
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
 • การติดต่อและการประสานงานวิทยากร
 • Training Officer
 • Professional HRD Officer
 • Coordinate activities Trainer
       
 
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
 • เคล็ดลับการบรรยายแบบมืออาชีพ
 • ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชน
 • การจัดทำแผนการสอน
 • การจัดทำสื่อการสอนและฝึกอบรม
 • Train The Trainer
 • Speech For Train The Trainer
 • Public Speaking
 • Lesson Plan
 • Media for Training
       
 
 • การจัดฝึกอบรม
 • การจัดฝึกอบรมตามสูตร DOME
 • ศิลปะการจัด Role Play มืออาชีพ
 • Training Management
 • DOME Formula Training
 • Role Play For Training
       
 
 • การประเมินผลการฝึกอบรมด้วยระบบ Competency
 • การประเมินผลการฝึกอบรมด้วยระบบ KPI
 • การประเมินผลการฝึกอบรม
 • Training Evaluation on Competency
 • Training Evaluation KPI Base System
 • Training Evaluation
       
       
       
       
       
       
       
ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584