HRM

หลักสูตร การบริหารงานบุคคล

 

Process หลักสูตร Course    
         
 • เทคนิคคัดเลือกพนักงานแบบมืออาชีพ
 • เคล็ดลับการออกแบบทดสอบพนักงาน

 

 • Recruitment & Selection
 • Attitude Test

 

   
         
 • เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานด้วยระบบ Competency
 • เทคนิคเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งาน

 

 • Interview on Competency Base Management
 • Prepare for Interview
   
         
 • การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
 • เทคนิคการคิดตัวคำนวณ OT

 

 • Salary Management
 • Over Time System
   
         
 • เทคนิคการจัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
 • เทคนิคการบริหารวินัยพนักงานและโทษทางวินัย
 • Regulation Setting Technique
 • Warning Management
   
         
 • การออกแบบสวัสดิการสำหรับพนักงาน
 • การบริหารงานสวัสดิการพนักงาน
 • Design Welfare
 • Welfare Management

 

 
         
 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • การสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • Safety Course
 • Attitude for Safety

 

 
         
 • การประเมินผลงานประจำปี
 • การจัดการด้านภาษี
 • Evaluation Technique
 • Tax Management

 

 
         
 • การบริหารงานการประเมินด้วยระบบ KPIs
 • เทคนิคการประเมินผลด้วย KPIs
 • KPIs  System & Management
 • KPIs Evaluation System

 

 
         
 • การบริหารด้วย Competency Base Management
 • เทคนิคการประเมินผลด้วยระบบ Competency Base Management
 • Competency Base Management
 • Competency Base Evaluation

 

 
         
 • กฏหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน
 • การจัดการวินัยพนักงานและโทษทางวินัย
 • Labour law for Supervisor
 • Labour law Management

 

 
         
 • การจัดทำ Job Description
 • Job Description Setting
   
         
         

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584