www.วิทยากร.net Welcome to the Frontpage

วิทยากรฝึกอบรม ยินดีต้อนรับเข้าทุกท่านเข้าสู่ศูนย์รวมวิทยากรฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ เพื่อให้บริการในการจัดฝึกอบรม โดยมีนโยบายเชิงรุกในการให้บริการฝึกอบรมแบที่ทันสมัยและหลักสูตรที่หลาก หลายที่สุด ซึ่งสถาบันมีหลักการดำเนินการ ดังนี้

ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการจัดฝึกอบรม การจัดสัมมนา ให้กับองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบของ In-House Training และ Seminar โดยวิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่า 18 ปี ด้วยหลักสูตรที่ครบครันกว่า 100 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรด้านการบริการ (Service) หลักสูตรด้านการขาย การปิดการขาย การบริหารงานขาย การพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train The Trainer) นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรและบริษัทฯ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) / ฝ่ายฝึกอบรม (Training)  ฝ่ายขาย (sale)  ฝ่าย
การตลาด (Marketing) ฝ่ายบริการ (Service) ฝ่ายพัฒนาองค์กร (OD) ฝ่ายผลิต (Production) และพัฒนาทักษะการสอนงาน อีกทั้ง หลักสูตร  WALK RALLY หลักสูตรเกี่ยวกับสัมมนานอกสถานที่และหลักสูตรกิจกรรมสันทนาการ รวมถึง การเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร (Consulting) การวางระบบงาน การออกแบบหลักสูตร (Design) การพัฒนาระบบ Competency การพัฒนาระบบ KPI การวิเคราะห์องค์กรเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศแบบมืออาชีพ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของสถาบันได้ตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ปรากฏ

About Trainer

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584