Training

 

Training  มากมายในสถาบันฝึกอบรมของเรา หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร (Train The Trainer) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน เคล็ดลับการปิดการขาย ศิลปะการขจัดข้อโต้แย้งแบบมืออาชีพ เทคนิคการขาย

Training

Training Course

 • Training Need
 • Knowledge
 • Understanding
 • Skill
 • Attitude

Course :

 • หลักสูตรการพัฒนาฝ่ายขายตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับผู้บริหารงานขาย
 • หลักสูตรด้านกระบวรการขาย การนำเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย
 • หลักสูตรด้านการบริหารงานขาย Cross Mapping Road
 • หลักสูตรการจัดการ Effect Management
 • หลักสูตรการบริการ Service Mind, Service Excellent
 • หลักสูตรด้านการตลาด เช่น การตลาดงานขาย การตลาดงานประกันชีวิต
 • หลักสูตรด้านกระบวนการผลิต เช่น หลักสูตร ISO
 • หลักสูตรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD / Training
 • หลักสูตร การเป็นเจ้าหน้าที่ HRD มืออาชีพ / การวิเคราะห์ Training Need
 • หลักสูตรด้านการบริงานบุคคล HR เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การสรรหา/ว่าจ้าง
 • การประเมินผลงานประจำปี กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร
 • หลักสูตรการพัฒนา Competency เช่น การพัฒนาความสามารถการทำงาน
 • หลักสูตรการประเมินผลและพัฒนาตามระบบ KPI
 • หลักสูตรการทำงานเป็นทีม TEAMWORK, TEAM BUILDING
 • หลักสูตรการสัมมนานอกสถานที่ WALK RALLY เช่น TEAM SYNERGY

 

Course

  Course   Course   Course


 

 

 

ศิลปะการบรรยายแบบมืออาชีพ
(Speech for Train the Trainer)
  เทคนิคการเป็นวิทยากร
(Train The Trainer)
  ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน
(Public speaking)
  เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ
(coaching skill)

Course

 

Course

 

Course

 

Course

 

 

 

หลักสูตร พูดได้ บรรยายเป็น
(Train The Trainer to Train)
  เทคนิคการนำเสนอการขาย
(Selling Presentation)
  เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
(Supervisory skill)
  เทคนิคการสอนงาน
(Coaching)
Course   Course   Course  

Course

   

 

การบริการด้วยหัวใจ
(Service mind)
 

การบริการที่เป็นเลิศ
(Service Excellence)

 

เคล็ดลับการปิดการขาย
(Power Closing)

  ศิลปะการแก้ข้อโต้แย้งมืออาชีพ
(Objection Skills)
Course   Course   Course  

Course

 

 

 

Competency Life Forum
(บันได้ 5 ขั้นแห่งพลังความสำเร็จ)
  Competency Base Management
(การบริหารคนด้วย Competency)
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
  ศิลปะการ Role Play มืออาชีพ
(Role Play Professional)
             

Course

 

Course

 

Course

 

Course

 

 

 

 

 

รวยด้วยกาแฟสด
(Coffee Man Course)
  เทคนิคการชงกาแฟสด
(Macona Coffee)
  Success Formula
(หลักสูตรแห่งความสำเร็จ)
  Key Performance In your Life
(กุญแจแห่งความสำเร็จในชีวิต)
Course   Course   Course  

Course

 

 

 

โรงเรียนมวยไทย
(Mauythai School)
  ศูนย์ฝึกอบรมมวยไทย
(Mauythai Training)
  ศูนย์ฝึกอบรมเทควันโด้
(Taegwondo Training)
  ศูนย์ฝึกโยคะเซ็นเตอร์
(Yoga Center)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรม

ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด กลุ่มรายชื่อเป็นภาษาไทย (คลิ๊ก)

ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรม  กลุ่มรายชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (คลิ๊ก)

หลักสูตรฝึกอบรม 2558 (คลิ๊ก)

หลักสูตรฝึกอบรมงานบุคคล (คลิ๊ก)

 

About Trainer

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584