การเจรจาต่อรอง

อบรม ทักษะการเจรจาต่อรอง

หลักสูตร การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)

คำอธิบายหลักสูตร

Negotiation หมายถึง การเจรจาต่อรอง เป็นหลักสูตรที่เน้นองค์ความรู้ด้านการเจรจาต่อรองและเทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพแบบในรูปแบบต่าง ๆ ที่สำคัญได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในการอบรมท่านจะได้รับองค์ความรู้ (Knowledge) ในการเจรจาต่อรองแบบ Win : Win ให้ความเข้า (Understand) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง Negotiation การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ได้ผลในการเจรจาต่อรอง สร้างทักษะ (Skill) ในการเจรจาต่อรอง Negotiation Skill ทักษะการเตรียมความพร้อมที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและวิธีการในการเจรจาต่อรองที่ประสบผลสัมฤทธิ์ สร้างทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองว่าไม่ใช่เรื่องยากและมีอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้สามารถสร้างความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรอย่างบรรลุวัตถุประสงค์

 

 วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Selling, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Selling Process, Selling Skill, Power Closing, Sales Management, Coaching, Course for Success and etc.

 

Course

หลักสูตร Negotiation Skills (ทักษะการเจรจาต่อรอง)

Negotiation Course

การเจรจาต่อรอง คือ หลักสูตรการฝึกอบรม Negotiation Skills หรือ ทักษะการเจรจาต่อรอง เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เป็นตัวช่วยที่สำคัญที่ในการที่จะทำให้ธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากในสภาพของความเป็นจริงของการดำเนินธุรกิจนั้น การติตต่อทางการค้าหรือทางธุรกิจระหว่างองค์กรหรือบุคคล ย่อมมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอันจะนำมาซึ่งข้อเสนอที่ไม่ตรงกัน จนอาจเกิดข้อขัดแย้งระหว่างติดต่อการเจรจา ฉะนั้น ทางออกที่ดีที่สุด คือ การเจรจาต่อรอง ซึ่งผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีย่อมได้เปรียบผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่น้อยกว่า ในหลักสูตรนี้จะให้หลักการเจรจาแบบ Win : Win เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาในการเจรจาที่ถูกทิศทาง โดยเป็นการแก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับผลที่มีความเป็นธรรมและเข้าใจกระบวนการของการเจรจาต่อรอง ธรรมชาติการเจรจาต่อรองที่เกิดขึ้นรอบตัว นอกจากนี้ ยังให้หลักวิธีการเตรียมความพร้อมที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ท่านเป็นนักเจรจาต่อที่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, ข้าราชการที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, นักเจรจาต่อรอง, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, Supervisor, Manager, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • การเจรจาต่อรอง คือ อะไร ?
 • นิยามความหมายของการเจรจาต่อรอง
 • วัตถุประสงค์ของการเจรจาต่อรอง
 • การทำความเข้าใจในการเจรจาต่อรอง
 • บันได 3 ขั้นในการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะในการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
 • การเตรียมความพร้อม
  • การเจรจาต่อรองตามหลัก Batna
  • การเจรจาต่อรองตามหลัก WATNA
  • การระบุ WAP ของคุณ
  • การระบุ Zopa ของคุณ
 • การเตรียมการส่วนบุคคล
  • การวางรากฐาน
  • การกำหนดเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม
  • การวางโครงสร้างในการเจรจาต่อรอง
 • กระบวนการเจรจาต่อรอง
 • การสร้างกรอบการเจรจาต่อรอง
 • 7 สไตล์การเจรจาต่อรองของตนเอง
 • สไตล์การเจรจาต่อรอง 7 แบบของคู่เจรจา
 • วิธีรับมือกับคู่เจรจาทั้ง 7 สไตล์
 • การสร้างข้อตกลง
 • การตั้งเงื่อนไขของฉันทามติและข้อตกลง
 • การจัดการกับปัญหาที่ยุ่งยาก
 • การควบคุมอารมณ์ในการเจรจา
 • การเจรจาต่อรองในนามของคนอื่น
 • เลือกทีมเจรจาต่อรอง
 • การบรรลุข้อตกลง
 • ความสำเร็จของแผนการเจรจาต่อรองและการประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 • ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ
 • เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)

 

 

 

 

 

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

    2. เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)

    3. การใช้ Case Study แบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

เดือนพฤศจิกายน : วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรม Arize (Arize Hotel) สุขุมวิท 26

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 4,000 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน          ค่าสัมมนา (บุคคลทั่วไป)  ค่าสัมมนา (สมาชิกท่านละ)
          1 ท่าน 4,000 3,900

*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,900 บาท
*ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,700 บาท

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail หรือ ทาง LINE แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail หรือ LINE
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" (ภาษาอังกฤษ "FIT Pro Institute") เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน LI์NE ID : fitprodb และ/หรือ (086) 981-1584
 • Link 3 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
fitprodb และ/หรือ (086) 981-1584 และ/หรือ สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร
https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Selling, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Negotiation Skill, Selling Process, Selling Skill, Power Closing, Sales Management, Coaching, Course for Success and etc.

ภาพตัวอย่างการอบรม การเจรจาต่อรอง-Negotiation Skill

การอบรมหลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรอง ที่จัดให้กับ บริษัท เรือเดินสมุทรเมดิเตอร์เรเนียน จำกัด กับความสนุกและความสนใจใน Workshop การเจรจาต่อรอง โดยวิทยากรอาจารย์วัฒนา วาทะพล ซ่ึ่งผู้เข้าอบรมสนใจในการวิเคราะห์หาสไตล์การต่อรองของตนเองว่าอยู่ในสไตล์ใดก่อนฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรองอย่างสนุกสนาน

 
 
 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน LI์NE ID : fitprodb และ/หรือ (086) 981-1584
 • Link 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

Talk Show อาจารย์วัฒนา วาทะพล :

ศิลปะการพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivation ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584