หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน

 

  คำอธิบายหลักสูตร


เทคนิคการสอนงาน คือ หลักสูตรอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในเทคนิคต่างๆ ในการสอนงาน แก่ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทำหน้าที่โค้ช (Coach) รวมถึง ผู้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นครูฝึกหรือพี่เลี้ยงแก่พนักงานใหม่ โดยสร้างเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแต่ละประเภท เทคนิคการสอนงานในแต่ละแบบ เพื่อให้เกิดทักษะในการนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการสอนงานในหน่วยงานและองค์กรตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร

หลักสูตรด้านการสอนงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน (Coaching Techniques)

2. หลักสูตรด้านการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงในการคำปรึกษา (Coaching and Mentoring)

 

Course

หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน

หลักสูตร Coaching Techniques หรือ เทคนิคการสอนงาน เป็นการอบรมเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการสอนงาน เนื่องจาก หัวหน้างานมีหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานของตนเองโดยตรงในฐานะโค้ช (Coach) ดังนั้น การมีความรู้ด้านการสอนงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์และลูกน้องประเภทต่าง ๆ ยอมทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานใหม่ในทีมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานของหัวหน้างาน สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกน้อง และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างบรรลุเป้าหมาย

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้างานฝ่าย/แผนก, หัวหน้าส่วนงาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ

 

 Languages Image

 

 
Course Outline

หัวข้อการฝึกอบรม การฝึกอบรม  จำนวนผู้อบรม 
 • ความหมายของการสอนงาน (Coaching)
 • ความความสำคัญของการสอนงาน
 • บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาคน
 • บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาคน
 • เป้าหมายในการสอนงาน
 • องค์ประกอบของการสอนงาน
 • คุณสมบัติของ "การเป็นโค้ช (Coach)" ที่ดี
 • การวิเคราะห์ลูกน้องก่อนการสอนงาน (Analysis)
 • เทคนิคการโค้ช (Coaching) ลูกน้องสไตล์ต่าง ๆ
 • การให้ข้อมูลป้อนกลับของโค้ช (Feed back)
 • การเตรียมตัวสอนของโค้ช (Prepare)
 • ขั้นตอนใน "การโค้ช (Coaching)" ที่ได้ผล
 • การติดตามผลตามโปรแกรม (Evaluation)
 • ภาคทฤษฎี
 • Work Shop (ภาคปฏิบัติ)
 • Case Study (กรณีศึกษ)
25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 3 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584