วิทยากรบุคลิกภาพ

วิทยากรบุคลิกภาพ เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทต่างๆ ทางสังคม บุคลากรของหน่วยงานต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ รู้กาลเทศะ และ หากหาวิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด วิทยากรด้านการสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรฝึกอบรม In-House ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ ย่อมพบว่า รายชื่อวิทยากรด้านพัฒนาบุคลิคภาพ หรือ วิทยากร ด้านบุคลิกภาพ วิทยากร สอนบุคลิกภาพ จะพบรายชื่อของ อาจารย์วัฒนา วาทะพล วิทยากร อบรมบุคลิกภาพ หลักสูตรต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเป็น...

วิทยากร สอนบุคลิกภาพ ในหลักสูตร Personality Course
วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพ ในหลักสูตร Personality Development
อบรม บุคลิกภาพการพูด ในหลักสูตร Personality For Public Speaking
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ ในหลักสูตร Excellence Personality
การพัฒนาศักยภาพสู่การบริการที่ประทับใจ Service  Excellence
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทต่าง ๆ ทางสังคม ในหลักสูตร Personality for Social
ศิลปะการสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ในหลักสูตร Communication & Human Relationship
จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานมืออาชีพ Ethics ในหลักสูตร Ethics
บุคลิกภาพผู้นำ ในหลักสูตร Leadership Personality
บุคลิกภาพผู้บริหาร ในหลักสูตร CEO Personality

อดีต

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีพุทธศักราช 2534

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537

- ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538

- Training Manager ห้างสรรพสินค้า Nicewell Department Store and  Plaza จำกัด ปีพุทธศักราช 2538-2539

- Training Manager บริษัท Post Express จำกัด ปีพุทธศักราช 2547-2548

- HR & Training Manager บริษัท Leowood Intertrade Co., Ltd. ปีพุทธศักราช 2548-2549

- HRD Manager บริษัท Wattana Phanit Printing and Publishing จำกัด ปีพุทธศักราช 2549-2550

- HRM Manager บริษัท Training Hall จำกัด ปีพุทธศักราช 2551-2555

การศึกษา

ปริญญาโท Master of Public Administration (M.P.A) Major Public Administration : Mahachulalongkorn University

ปริญญาตรี Business Administration (B.B.A.) Major General Management : Ramkhamhaeng University

เกียรติประวัติ

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537

- ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ประจำปีพุทธศักราช 2545

- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย

ปัจจุบัน

- HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

- ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development) Junsuwan Moji

- เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

- วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน

ชื่อวิทยากร

- อาจารย์วัฒนา วาทะพล

TALK SHOW อ.วัฒนา วาทะพล

การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584