rencontre rencontre de femmes agées site rencontre arabe montreal rencontre la femme site de rencontres versailles femme veuve cherche veuf chatroulette francais rencontres au hasard historique rencontre maroc algerie cherche je cherche un homme tunisien exemple message original site de rencontre rencontre filles diego suarez liste des escort trans site de rencontre pour mineur france site de rencontre amicale luxembourg kto site rencontre smeeters rencontre au tel 01 femme site rencontre femme cherche femme nancy escort trans cash rencontre serieuse gratuite paris site de rencontre algerie gratuit site de rencontre gratuit a nice magasin hatsan rencontre femme cherche homme 45 ans site de rencontre voyage cherche femme pour sortir ce soir site de она ищет его в киеве знакомства инвалиды знакомства

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

seat.fejadux.xyz follow url https://notice.taderorigoh.rest เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

(Train The Trainer Professional Development)

คำอธิบายหลักสูตร

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ หรือ  Train The Trainer Professional Development เป็นหลักสูตร การอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยหลักสูตรจะให้องค์ความรู้การเป็นวิทยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น พัฒนาทักษะ ความสามารถ และเทคนิคต่าง ๆ ในการพูด การบรรยาย การสื่อสาร การใช้สื่อ การวางแผนการสอน เพราะวิทยากรเป็นผู้ทำหน้าที่สำคัญ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) เกิดทักษะ (Skill) เกิดทัศนคติ (Skill) ที่ดีเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่อบรม จนกระทั่งผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับงานจริง

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

Course

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

(Train The Trainer Professional Development)

Train The Trainer

Train The Trainer of Professional Development หรือ คอร์สอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่สำคัญเพราะการมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ย่อมทำให้การจัดฝึกอบรมประสบผลสัมฤทธิ์ ซึ่งในหลักสูตรจะให้องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักของการเป็นวิทยากรที่ดี การพัฒนาทักษะด้านการพูด การบรรยาย และเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การเรียนรู้วางแผนการสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในการเป็นวิทยากรเกิดความรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดทักษะ และเกิดทัศนคติที่ดีการเตรียมตัวเพื่อการเป็นวิทยากรที่ดี เพื่อให้การบรรยายบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, วิทยากร, วิทยากรฝ่ายขาย, ผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการบรรยายหรือพรีเซ็นต์งาน, ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร, ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร, พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

   วันที่ 1  

 • ศาสตร์และศิลป์ในการพูดสำหรับวิทยากรมืออาชีพ
 • แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
 • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
 • การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
 • บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ
 • ภาษาพูดและการสื่อความ
 • ภาษากาย
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียงและจิตวิทยาในการสอน
 • ฝึกปฏิบัติ การพูด 1

  วันที่ 2

 • บันได 7 ขั้นสู่วิทยากรมืออาชีพ
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • การวางแผนและการเตรียมการสอน
 • การวางแผนการสอน
 • ขั้นตอนการเขียนแผนการสอน
 • ประเด็นสำคัญที่นำมากำหนดเป็นหัวข้อวิชา
 • การกำหนดหนดหัวข้อวิชา
 • วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา
 • การเตรียมการสอนและการบรรยาย
 • การวางแผนระยะเวลาการสอน
 • แนวการสอน
 • เทคนิคหรือวิธีการสอน
 • การวางแผนการบรรยาย
 • การบรรยายเนื้อหาหลัก
 • การบรรยายประเด็นสำคัญ
 • การบรรยายสรุป
 • การเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 • การจัดเรียงเนื้อหาให้เชื่อมโยงน่าสนใจ
 • เทคนิคการใช้ Power Point ที่ควรทราบ
 • การเลือกใช้สื่อและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเป็นวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ การบรรยาย 2

   วันที่ 3

 • การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรมืออาชีพ
 • หลักการเป็นวิทยากรในหน่วยงาน
 • การเป็นพิธีกรเพื่อเชิญประธานและวิทยากร
 • หลักของการเป็นพิธีกร
 • ลักษณะของพิธีกรที่ดี
 • คุณลักษณะของวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคที่นำมาใช้ประกอบการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ
 • เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • เรียนรู้เทคนิควิทยากรยุคใหม่เพื่อสอนให้เกิดประสิทธิผล
 • จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
 • เทคนิคการสอนเพื่อดึงดูดใจผู้เรียน
 • หลักการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • เครื่องมือสำคัญของวิทยากรมืออาชีพ
 • การจูงใจในการฝึกอบรม
 • จรรยาบรรณในอาชีพวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ การบรรยาย 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- ภาคทฤษฎี

- ภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เกิน 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. หลักสูตรการอบรม 3 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

รูปแบบการอบรมสัมมนา

    1. การบรรยาย 15 %

    2. ฝึกปฏิบัติรายบุคคล, Workshop และการบรรยาย 80%

    3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 5 %

วันที่อบรม/เวลาอบรม

รุ่น/วันที่

วันพุธ-พฤหัส-ศุกร์ที่ 3-4-5 ตุลาคม 2563

เวลาการอบรม

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรมสัมมนา

โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 7,900 บาท
รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

อัตราค่าสัมมนา

          จำนวน                    ค่าสัมมนา         
          1 ท่าน            7,900

การชำระเงิน

1. เมื่่อแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมและได้รับการยืนยันการรับสมัครทาง E-Mail แล้ว กรุณาโอนชำระค่าลงทะเบียนอบรมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันทาง E-Mail
2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการอบรม 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

วิธีการชำระเงิน/การโอนเงิน/การสั่งจ่าย

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 449-1-80193-3 และ/หรือ ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม "สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร" เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 104796511-6

หมายเหตุ : กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อประกอบเอกสารการอบรม

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro (TALK SHOW อาจารย์วัฒนา วาทะพล จาก VCD ด้านล่าง)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

เกียรติประวัติ :

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535

- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534

- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545

- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

 • Link 1 : สำรองที่นั่งผ่าน LINE ID : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
 • Link 2 : สำรองที่นั่งผ่าน E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สำLink 3 : สำรองที่นั่ง Online เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)
 • Link 4 : สำรองที่นั่งผ่าน Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)

 

 
  Clip ตัวอย่างการฝึกพูด 1 Clip ตัวอย่างการฝึกพูด 2 Clip ตัวอย่างการฝึกพูด 3

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่/วันเวลาอบรมตามความเหมาะสม

การแต่งกาย :

 • แต่กายสุภาพ
 • ไม่ควรสวมเครื่องประดับในการฝึกการพูดและบรรยาย

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584