คำอธิบายหลักสูตร


คอร์สอบรมการเป็นวิทยากร เป็นการพัฒนาบุคลากรในส่วนของทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อช่วยให้สามารถถ่ายทอดข้อมูล บรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือบุคลากรขององค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องมีการสร้างวิทยากรภายในองค์กร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

หลักสูตรการเป็นวิทยากรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

2. เทคนิคการเป็นวิทยากรฝ่ายขาย

 

Course

หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร

เทคนิคการเป็นวิทยากร

เทคนิคการเป็นวิทยากร เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ การฝึกอบรมเป็นวิธีในการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุด แต่ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยว ชาญหรือมีประสบการณ์ในสายงานการปฏิบัติงาน คือ การขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดลักษณะการเรียนรู้ของผู้ เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอนต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อให้การฝึกอบรมในหลักสูตรหรือหัว ข้อการบรรยายนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การฝึกอบรมวิทยากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดี ในการบรรยายและสื่อสารให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจจะต้องมีการวางแผนและการ เตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ จึงจะทำให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีและส่งผลดีต่อการพัฒนา "คน" ในองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

ผู้ทำหน้าที่บรรยาย, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหนา้ที่บุคคล, ฝ่ายขาย, วิทยากร, ผู้บรรยาย, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

 • ศิลปะการพูดสำหรับวิทยากรมือาชีพ
 • แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
 • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
 • การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
 • บันได 7 ขั้นสู่วิทยากรมืออาชีพ
 • บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ
 • การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรมืออาชีพ
 • จรรยาบรรณของวิทยากร

  

 

- ภาคทฤษฎี

- ภาคปฏิบัติ

 

 

ไม่เกิน 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมในหลักสูตรนี้ สามารถเลือกใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมออกเป็น 2 แบบ คือ

       1.1) หลักสูตรการอบรม 2 วัน

       1.2) หลักสูตรการอบรม 5 วัน (เต็มหัวข้อและหลักสูตรการอบรม)

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

เกียรติประวัติ :

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535

- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534

- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545

- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ


ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

LINE : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

 

 

 

 

หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)

 

 

 

Subcategories

 • พูดได้ บรรยายเป็น

  หลักสูตร พูดได้ บรรยายเป็น (Train The Trainer)

    

  คำอธิบายหลักสูตร


  คอร์สอบรมพูดได้ บรรยายเป็น เป็นการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร Train The Trainer เป็นการพัฒนาบุคลากรในส่วนของทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อช่วยให้สามารถพูดถ่ายทอดข้อมูล บรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือบุคลากรขององค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องมีการสร้างวิทยากรภายในองค์กร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

   

  Course

  หลักสูตร พูดได้ บรรยายเป็น (Train The Trainer)

  พูดได้ บรรยายเป็น

   

  พูดได้ บรรยายเป็น เป็นหลักสูตรสำคัญเพราะทุกคนที่เกิดมาสามารถพูดได้ แต่มีไม่กี่คนที่พูดเป็น พูดได้ บรรยายเป็น เป็นการอบรมวิทยากร หรือ Train The Trainer ให้มีทักษะเป็นเลิศทางด้านการพูดและการบรรยาย เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ การฝึกอบรมเป็นวิธีในการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุด แต่ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยว ชาญหรือมีประสบการณ์ในสายงานการปฏิบัติงาน คือ การขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดลักษณะการเรียนรู้ของผู้ เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอนต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อให้การฝึกอบรมในหลักสูตรหรือหัว ข้อการบรรยายนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การฝึกอบรมวิทยากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดี ในการบรรยายและสื่อสารให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจจะต้องมีการวางแผนและการ เตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ จึงจะทำให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีและส่งผลดีต่อการพัฒนา "คน" ในองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

   

   

  หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, วิทยากร, ผู้อยู่ในอาชีพทรพัยากรบุคคล, ผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการบรรยาย, หัวหน้างาน, ผู้บัคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

   


  Course Outline

   

  หัวข้อการฝึกอบรม

    การฝึกอบรม

   จำนวนผู้อบรม

  • ศิลปะการพูดสำหรับวิทยากรมือาชีพ
  • แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร
  • เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
  • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
  • การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
  • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
  • บันได 7 ขั้นสู่วิทยากรมืออาชีพ
  • บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ
  • การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรมืออาชีพ
  • จรรยาบรรณของวิทยากร

    

   

  - ภาคทฤษฎี

  - ภาคปฏิบัติ

   

   


  ไม่เกิน 30 คน

   

  ระยะเวลาการฝึกอบรม

     1. หลักสูตรการอบรม 3 วัน

     2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

         แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

   

  วิทยากร :

  อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

  เกียรติประวัติ :

  - ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535

  - ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537

  - ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534

  - TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543

  - รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545

  - เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ


  ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

  Tel. (086) 981-1584

  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  LINE : fitprodb

  Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

   

 • หลักสูตรศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน

  ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking)

    

  คำอธิบายหลักสูตร


  คอร์สการพูด เป็นการเรียนรู้ในหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน เพราะการพูดเป็นทั้งศิลป์และทั้งศาสตร์ การพูดได้กับพูดเป็นจึงไม่เหมือนกัน การอบรมในหลักสูตรนี้จึงการเป็นการสอนให้ท่านพูดได้ พูดเป็น คือ ให้ท่านสามารถที่จะขึ้นไปพูดบนเวที่ได้ และรู้จักการเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อให้ท่านพูดเป็น เป็นสิ่งที่ช่วยให้ท่านสามารถปรากฏตัวในการพูดด้วยความมั่นใจ และเป็นการสร้างโอกาสต่าง ๆ ที่ดีในชีวิตที่การพูดสามารถช่วยให้ท่าน มีความสามารถที่โ่ดดเด่นเมื่อต้องทำหน้าที่ในการพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก

   

  Course

  หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน

  การพูดในที่ชุมชน เป็นหลักสูตรสำคัญเพราะมีหลายคนที่พูดได้ แต่มีไม่กี่คนที่พูดเป็น หลักสูตรการพูดจะช่วยผู้ที่ขาดความมั่นใจในการพูด กลัวและประหม่า มีข้อมูลมากมายแต่ไม่สามารถถ่ายทอดได้เป็นลำดับ ได้รับองค์ความรู้ด้านการพูด การขจัดอาการประหม่า การเรียบเรียงเนื้อหาในการพูด การนำเสนอการพูดและการปรับประยุกต์ใช้การพูดในการนำเสนองานต่อที่ชุมชน

   

  หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  บุคคลทั่วไป, พนักงาน, ข้าราชการ, พนักงานขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

   


  Course Outline

   

  หัวข้อการฝึกอบรม

    การฝึกอบรม

   จำนวนผู้อบรม

  • ศิลปะการพูดในทีี่ชุมชน
  • การขจัดอาการประหม่า
  • การเตรียมการพูด
  • การสร้างโครงเรื่อง
  • การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด
  • การใช้น้ำเสียงสายตาและท่าทาง
  • การพูดในโอกาสต่าง ๆ
  • คุณธรรมนักพูด

    

   

  - ภาคทฤษฎี

  - ภาคปฏิบัติ

   

   


  25 - 30 คน

   

  ระยะเวลาการฝึกอบรม

     1. การอบรมในหลักสูตรนี้ สามารถเลือกใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมออกเป็น 3 แบบ คือ

         1.1) หลักสูตรการอบรม 2 วัน

         1.2) หลักสูตรการอบรม 3 วัน

         1.3) หลักสูตรการอบรม 5 วัน (เต็มหัวข้อและหลักสูตรการอบรม)

     2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

         แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

   

  วิทยากร :

  อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

  เกียรติประวัติ :

  - ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535

  - ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537

  - ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534

  - TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543

  - รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545

  - เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ


  ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

  Tel. (086) 981-1584

  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  LINE ID : fitprodb

  Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

   

   

 • Atom
ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584