หลักสูตร พูดได้ บรรยายเป็น (Train The Trainer)

  

คำอธิบายหลักสูตร


คอร์สอบรมพูดได้ บรรยายเป็น เป็นการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร Train The Trainer เป็นการพัฒนาบุคลากรในส่วนของทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อช่วยให้สามารถพูดถ่ายทอดข้อมูล บรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือบุคลากรขององค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องมีการสร้างวิทยากรภายในองค์กร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้บุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

Course

หลักสูตร พูดได้ บรรยายเป็น (Train The Trainer)

พูดได้ บรรยายเป็น

 

พูดได้ บรรยายเป็น เป็นหลักสูตรสำคัญเพราะทุกคนที่เกิดมาสามารถพูดได้ แต่มีไม่กี่คนที่พูดเป็น พูดได้ บรรยายเป็น เป็นการอบรมวิทยากร หรือ Train The Trainer ให้มีทักษะเป็นเลิศทางด้านการพูดและการบรรยาย เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ การฝึกอบรมเป็นวิธีในการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุด แต่ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยว ชาญหรือมีประสบการณ์ในสายงานการปฏิบัติงาน คือ การขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดลักษณะการเรียนรู้ของผู้ เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอนต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อให้การฝึกอบรมในหลักสูตรหรือหัว ข้อการบรรยายนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การฝึกอบรมวิทยากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดี ในการบรรยายและสื่อสารให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจจะต้องมีการวางแผนและการ เตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ จึงจะทำให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีและส่งผลดีต่อการพัฒนา "คน" ในองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, วิทยากร, ผู้อยู่ในอาชีพทรพัยากรบุคคล, ผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการบรรยาย, หัวหน้างาน, ผู้บัคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 


Course Outline

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

  • ศิลปะการพูดสำหรับวิทยากรมือาชีพ
  • แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร
  • เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
  • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
  • การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
  • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
  • บันได 7 ขั้นสู่วิทยากรมืออาชีพ
  • บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ
  • การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรมืออาชีพ
  • จรรยาบรรณของวิทยากร

  

 

- ภาคทฤษฎี

- ภาคปฏิบัติ

 

 


ไม่เกิน 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. หลักสูตรการอบรม 3 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

เกียรติประวัติ :

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535

- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534

- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545

- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

TALK SHOW อาจารย์วัฒนา วาทะพล

การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

 


ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584