หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking)

  

คำอธิบายหลักสูตร


คอร์สการพูด เป็นการเรียนรู้ในหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน เพราะการพูดเป็นทั้งศิลป์และทั้งศาสตร์ การพูดได้กับพูดเป็นจึงไม่เหมือนกัน การอบรมในหลักสูตรนี้จึงการเป็นการสอนให้ท่านพูดได้ พูดเป็น คือ ให้ท่านสามารถที่จะขึ้นไปพูดบนเวที่ได้ และรู้จักการเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อให้ท่านพูดเป็น เป็นสิ่งที่ช่วยให้ท่านสามารถปรากฏตัวในการพูดด้วยความมั่นใจ และเป็นการสร้างโอกาสต่าง ๆ ที่ดีในชีวิตที่การพูดสามารถช่วยให้ท่าน มีความสามารถที่โ่ดดเด่นเมื่อต้องทำหน้าที่ในการพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก

 

Course

หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน

การพูดในที่ชุมชน เป็นหลักสูตรสำคัญเพราะมีหลายคนที่พูดได้ แต่มีไม่กี่คนที่พูดเป็น หลักสูตรการพูดจะช่วยผู้ที่ขาดความมั่นใจในการพูด กลัวและประหม่า มีข้อมูลมากมายแต่ไม่สามารถถ่ายทอดได้เป็นลำดับ ได้รับองค์ความรู้ด้านการพูด การขจัดอาการประหม่า การเรียบเรียงเนื้อหาในการพูด การนำเสนอการพูดและการปรับประยุกต์ใช้การพูดในการนำเสนองานต่อที่ชุมชน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

บุคคลทั่วไป, พนักงาน, ข้าราชการ, พนักงานขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 


Course Outline

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

  • ศิลปะการพูดในทีี่ชุมชน
  • การขจัดอาการประหม่า
  • การเตรียมการพูด
  • การสร้างโครงเรื่อง
  • การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด
  • การใช้น้ำเสียงสายตาและท่าทาง
  • การพูดในโอกาสต่าง ๆ
  • คุณธรรมนักพูด

  

 

- ภาคทฤษฎี

- ภาคปฏิบัติ

 

 


25 - 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมในหลักสูตรนี้ สามารถเลือกใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมออกเป็น 3 แบบ คือ

       1.1) หลักสูตรการอบรม 2 วัน

       1.2) หลักสูตรการอบรม 3 วัน

       1.3) หลักสูตรการอบรม 5 วัน (เต็มหัวข้อและหลักสูตรการอบรม)

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

เกียรติประวัติ :

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535

- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534

- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545

- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

TALK SHOW อาจารย์วัฒนา วาทะพล

การพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivate ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

 


ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

 

 

ค่ายล้างพิษตับแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพชรพลอยแท้ แหล่งรวบรวมเพชรพลอยแท้
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086) 981-1584